Festival filma o ljudskim pravima 10 i 11.02.2005.god.

Festival ?e se odr?ati 10 i 11.02.(?etvrtak i petak) 2005. god. u podrumskim prostorijama Hrvatskog doma (mala dvorana HPD-a). Festival se organizira u sklopu turneje po Hrvatskoj koja ide preko platforme clubture. nositelji festivala URK Udru?enje za razvoj kulture, Multimedijalni institut. Organizatori festa za Kri?evce K.V.A.R.K. i Pu?ko otvoreno u?ili?te. Adresa na kojoj mo?ete saznati ne?to vi?e o ovom festivalu je www.humanrightsfestival.org jo? za informaciju festival ?e biti besplatan…

10.02.2005. ?etvrtak:

18:00h R. Rowely, J. Soohen: The Fourth World War, SAD, 2003, 76'
19:30h Boris Miti?: Pretty Dyana, SCG, 2003, 45'
20:30h Susan Gray: Citizen Berlusconi Italija / SAD, 2003, 56'
21.30 h Nenad Puhovski : Lora-svjedo?anstva RH 65 min

11.02.2005. Petak:

18:00h Karin Jurschik: Die Helfer undie Frauen, Njema?ka, 2003, 80 min.
19:30h Goran Markovi?: Poludeli ljudi, SCG, 1997, 47 min.
20:30h James Longley : Gaza strip, SAD, 2002, 84 min
22:00h Otmica Srbija i Crna Gora / 2002 / Beta SP / kolor / 46 ' / srpski / engleski prijevod

Culture shock

Tokom mjeseca svibnja K.V.A.R.K. u suradnji sa udrugom POINT radi na projektu Culture shock. Culture shock je realiziran preko platforme Clubture i finacnijski podr?an od Zaklade za razvoj civilnog dru?tva, Ministarstva kulture, Ureda za kulturu Grada Zagreba i Grada Kri?evaca.
Vi?e o samom programu Culture shock-a saznaj klikom na Culture shock.

CULTURE SHOCK

Udruga K.V.A.R.K. u suradnji sa udrugom POINT radi na projektu pod nazivom Culture shock koji je realiziran preko platforme Clubture. Culture shock ?e se realizirati tokom mjeseca svibnja a sadr?avati ?e se od radionica, kazali?nih predstava, izlo?aba, promocija knjiga, koncerata, okruglog stola… Svi ovi sadr?aji podjeljeni su u pet segmenata PRESS, OPEN SOURCE, ART, CLUBBING, AUDIO. Culture shock odvijati ?e se na raznim destinacijama u Gradu Kri?evcima. Samom projektu financijsku potporu dala je Zaklada za razvoj civilnog dru?tva, Ministarstvo kulture, Ured za kulturu grada Zagreba, Grad Kri?evci.
U izradi je stranica Culture shock-a koja ?e se nalaziti na adresi www.c-shock.org
Vi?e o projektu saznaj ovdje

klub kulture

Udruga K.V.A.R.K. 24.11.2005. godine otvara novoure?ene prostorije Kluba kulture u podrumskim prostorijama Hrvatskog doma. Ovim putem Vas pozivamo na sve?ano otvorenje s po?etkom u 19:00 h.

Mladi u lokalnoj politici

Mladi u lokalnoj politici naziv je tribine koja ?e se odr?ati 23.09.2005. godine u 11 h u prostorijama Novosadske novinarske ?kole u Novom sadu (SiCG). Na tribini ?e se govoriti o Nacionalnom programu za mlade, Vije?ima mladih te ?e se prezentirati pilot projekt MUV (Mladi u vije?u) koji se je ove godine provodio u Kri?evcima, Vukovaru i Zagrebu te se pokazao kao dobar model uklju?ivanja mladih u lokalnu politiku. Na tribini govore Sa?a Lon?ari?, predsjednik udruge K.V.A.R.K. i koordinator projekta za Grad Kri?evce te Mr. Davor Bali? pro?elnik za dru?tvene djelatnosti Grada Kri?evaca. Ovom tribinom udruga K.V.A.R.K. nastavlja suradnju sa Novosadskom novinarskom ?kolom te se ponovo pojavljuje na me?unarodnoj NGO sceni.

?ETVRTAK 22. rujna – DAN BEZ AUTOMOBILA

9:00-19:00 sati – promet u sredi?tu grada obustavlja se, gra?ani se pozivaju da pje?a?e na posao…
10:00-15:00 sati – ?ongleri, skejteri, roleri, parkura?i na Nem?i?evom trgu predstavljaju vje?tine uz sudjelovanje gra?ana i ?kolske djece

Od 16. rujna kre?e Europski tjedan kretanja kojim se u gradovima po cijelom kontinentu odr?avaju aktivnosti posve?ene alternativnim na?inima kretanja stanovnika. Grad Kri?evci jedan je od sedam hrvatskih gradova priklju?enih tom projektu, ?iji ?e glavni doga?aj biti Europski dan bez automobila sljede?eg ?etvrtka.
Akcija europskog dana bez automobila pokrenuta je 1998. godine u Francuskoj s pokli?em U grad bez svog auta, a cijeli tjedan “bez kretanja” zapo?et je u Belgiji 2002. godine i odmah ga je podr?ala najva?nija europska institucija – Europska komisija.
Kakvo je njihovo mjesto bez automobila Kri?ev?ani su ve? isprobali ranijih godina-ove godine grad se pojavljuje kao podupiratelj tjedna kretanja i grad-sudionik Dana bez automobila. Kampanja nosi naziv Pametno kretanje i tijekom cijeloga tjedna promi?e alternativne na?ine kretanja gradom, poput bicikla, javnog prijevoza ili pje?a?enja.

K.V.A.R.K. zatvara radnu sezonu

Programom Labin art expresa udruga K.V.A.R.K. zavr?ila je svoju radnu sezonu u Klubu kulture. Preko ljeta raditi ?e na ure?enju prostorija Kluba kulture, te na projektu DIY marketing koji radi u partnerstvu sa udrugom ACT iz ?akovca i Labinskom neformalnom inicijativom PROTEST MOZGA. K.V.A.R.K. je partner Pu?kom otvorenom u?ili?tu u organizaciji Ljetnih ve?eri. Prije odlaska na odmor o?ekuje se prezentacija biltena Culture shock i jubilarnog 10.og broja ZUK-a Zne urbane kulture. Sezonu Kluba kulture K.V.A.R.K. otvara 01.09.2005. godine.

15.03.2005. Radionica o spolnom i reproduktivnom zdravlju

Prostorije Matice Hrvatske 11:30h
Fokus grupu ?e voditi Hrvatska udruga za oboljele od HIV-a (HUHIV) trenutno radi na projektu kreiranja savjetovali?ta gdje bi se mladi mogli obratiti vezano za sva pitanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju. Udruga je osnovana 1999. godine s ciljem prevencije i pomo?i oboljelima od HIV infekcije te ostvarivanja njihovog primjerenog medicinskog, dru?tvenog, socijalnog tretmana. Svojim radom, udruga je pridonijela edukaciji, prevenciji i unapre?enju zdravog ?ivljenja.
Fokus grupa ?e se sastojati od max 15 u?enika raspore?enih po spolu, dobi i ?kolskom uspjehu. Fokus grupu ?e se odr?ati u trajanju od 2 ?kolska sata te ?e ju voditi dva facilitatora; Vlatka Matkovi? i Maja Ma?ek, ?lanice udruge za oboljele od HIV-a. Teme koje ?e se obra?ivati u grupi biti ?e: stavovi ispitanika vezanih uz spolnost, spolna iskustva, razlozi stupanja u spolne odnose, spolni odnosi pod utjecajem opojnih sredstava, upoznatost s preventivnim mjerama od spolnih bolesti, kori?tenje kondoma te percepcija rizika, informiranost o spolnim bolestima i HIV-u, informiranost o postojanju savjetovali?ta za mlade te va?nost tih savjetovali?ta, koje slu?be bi ta savjetovali?ta trebala pokrivati te kako bi ona trebala izgledati da budu pristupa?na mladima.