Mladi u lokalnoj politici

Mladi u lokalnoj politici naziv je tribine koja ?e se odr?ati 23.09.2005. godine u 11 h u prostorijama Novosadske novinarske ?kole u Novom sadu (SiCG). Na tribini ?e se govoriti o Nacionalnom programu za mlade, Vije?ima mladih te ?e se prezentirati pilot projekt MUV (Mladi u vije?u) koji se je ove godine provodio u Kri?evcima, Vukovaru i Zagrebu te se pokazao kao dobar model uklju?ivanja mladih u lokalnu politiku. Na tribini govore Sa?a Lon?ari?, predsjednik udruge K.V.A.R.K. i koordinator projekta za Grad Kri?evce te Mr. Davor Bali? pro?elnik za dru?tvene djelatnosti Grada Kri?evaca. Ovom tribinom udruga K.V.A.R.K. nastavlja suradnju sa Novosadskom novinarskom ?kolom te se ponovo pojavljuje na me?unarodnoj NGO sceni.