Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/2014) i čl. .27 Statuta Udruge K.V.A.R.K. od 24.01.2015. godine., Skupština udruge Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture na sjednici održanoj 7.1.2017. godine,  donijela je:

STATUT

UDRUGE KREATIVNI VEZNIK ALTERNATIVNOG RAZVOJA KULTURE

 • OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, prijelazne i završne odredbe i druga pitanja od značaja za udrugu Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture.

Članak 2.
Naziv udruge glasi: Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture (u daljnjem tekstu: Udruga).
Skraćeni naziv Udruge glasi: K.V.A.R.K.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Creative conjuction of alternative culture development.
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: K.V.A.R.K. Association.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Križevcima.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi upravni odbor Udruge.

Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

U cilju ostvarivanja djelatnosti za koje je osnovana, Udruga može djelovati i na području izvan Republike Hrvatske sukladno pravnom poretku dotične države

 

Članak 4.

Udruga ima svojstvo neprofitne pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Udrugu zastupaju predsjednik i izvršni direktor Udruge.

Skupština Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Udrugu predstavljaju predsjednik i izvršni direktor Udruge

 

Članak 5.

Udruga ima zaštitni znak. Zaštitni znak sastoji se od slova K, V, A, R, i K, tako da su oba slova K postavljena jedno nasuprot drugome, tvoreći kosim crtama slova A i V, dok je R uklopljen u sredinu romba. Likovno rješenje znaka prilog je ovom statutu. Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 38  mm.  U  pečatu  se  u  središtu  nalazi  zaštitni znak Udruge,  oko  njega  je  u  krug  ispisan  naziv  Udruge: KREATIVNI  VEZNIK  ALTERNATIVNOG  RAZVOJA  KULTURE,  a  ispod  znaka  je oznaka sjedišta Udruge: KRIŽEVCI

 

 1. CILJEVI, CILJANE SKUPINE, PODRUČJE DJELOVANJA  I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6.

Ciljevi osnivanja Udruge jesu:

Udruga djeluje s ciljem promicanja slobodnog kreativnog i kulturnog izražavanja, te promicanja vrijednosti građanskog društva u Križevcima, Republici Hrvatskoj i u inozemstvu sukladno pravnom poretku dotične države.

U svrhu ostvarenja ciljeva iz st. 1 ovog članka Udruga:

 • Potiče mlade  na  volonterski  rad  i aktivno   sudjelovanje u zajednici
 • Okuplja neafirmirane i afirmirane likovne, književne, glazbene i ine stvaraoce
 • Različitim akcijama upoznaje javnost s radom svojih članova, te s radom kulturnih stvaralaca i drugih srodnih udruga
 • Organiziranje i priređivanje izložba, javnih tribina, radionica, predstava, glazbenih  događanja
 • Upoznaje javnost sa svojim radom putem medija,  izdaje   publikacije   i   periodike   sa   sadržajem iz  područja svoje djelatnosti
 • Organizira slobodno vrijeme djece i mladih u svrhu prevencije svih oblika ovisnosti
 • Organizira aktivnosti u svrhu uključivanja djece u  društveni i kulturni život

.

Članak 7.

Ciljane skupine Udruge jesu:

 • građani – opća populacija,
 • darovita djeca i mladi; učenici; studenti,
 • djeca – opća populacija; mladi – opća populacija,
 • udruge i građanske inicijative; volonteri; ostali.

 

Članak 8.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 • demokratska politička kultura,
 • kultura i umjetnost,
 • ljudska prava,
 • međunarodna suradnja,
 • obrazovanje, znanost i istraživanje,
 • održivi razvoj,
 • socijalna djelatnost,
 • zaštita zdravlja,
 • zaštita okoliša i prirode.

 

Članak 9.

Djelatnosti Udruge jesu:

 • Obrazovanje za demokratsko građanstvo; promicanje nenasilja i izgradnja mira; volonterstvo; promicanje društvene solidarnosti; poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju; praćenje javnih politika i javno zagovaranje; razvoj civilnoga društva; razvoj lokalne zajednice; javno informiranje i mediji
 • Kultura: Vizualne umjetnosti; književno-nakladnička djelatnost; audiovizualna djelatnost; medijska kultura; interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti; ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti;
 • Razvojna suradnja; ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje
 • Ljudska prava; Suzbijanje i zaštita od diskriminacije, ravnopravnost spolova, Suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita prava djece i mladih; Ostale djelatnosti u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava
 • Obrazovanje: znanost i istraživanje, odgoj i obrazovanje; Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode;  znanost, stručni rad i istraživanje umjetnosti
 • razvoj ruralnih područja; razvoj urbanih područja; održivi gospodarski razvoj; ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja
 • socijalna djelatnost; socijalna pomoć i podrška, podrška djeci i mladima; ostale socijalne djelatnosti
 • Zaštita zdravlja: Prevencija i suzbijanje ovisnosti
 • Zaštita okoliša i prirode;Očuvanje prirode, Očuvanje okoliša, Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije; Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja

 

Članak 10.

Gospodarske djelatnosti Udruge jesu:

 • održavanje naplatnih  tečajeva, seminara, radionica, konferencija.
 • održavanje naplatnih  koncerata, festivala, kazališnih predstava i  manifestacija.
 • najam prostora i opreme u vlasništvu Udruge.
 • naplata pružanja usluga u organizaciji produkcije koncerata, festivala i sl.događanja.
 • naplata pripreme i organizacije te javno izvođenje dramskih, glazbeno scenskih i drugih scenskih djela.
 • prodaja izdanja nastalih obavljanjem djelatnosti Udruge istaknutih u čl. 9 stavak 2. ovoga Statuta.

 

Svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima Udruge koristit će se u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge i provođenja djelatnosti Udruge.

 

Članak 11.

Udruga surađuje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, te s pojedincima iz drugih udruga i izvan njih.

Udruga  može  biti  članom  mreža  srodnih  udruga  i organizacija u Hrvatskoj i inozemstvu, o čemu odluku donosi Skupština udruge.

Udruga      može      osnovati      ustrojstvene      oblike: podružnice,  sekcije,  ogranke  i  klubove,  koji  nemaju svojstvo pravne osobe, te trgovačka društva.

Podružnice se osnivaju ukoliko izvan sjedišta Udruge, Udruga   provodi   više   programa   ili   jedan   izuzetno obiman,    tako    da    se    organiziranjem    podružnica olakšava   rad   Udruge.

Podružnica   objedinjuje   rad ogranaka, sekcija i klubova na svom području. Sekcija   se   može   baviti   jednim   od   užih   područja djelovanja.

Ogranak se bavi organizacijom djelatnosti Udruge za članove/ice  u  svom  mjestu,  općinskom  središtu  ili manjem gradu.

Klub se bavi organizacijom protoka informacija iz svih područja/programa u Udruzi, organizacijom i priređivanjem javnih rasprava, tribina, manifestacija (koncerti, kazališne predstave, projekcije, promocije, izložbe, festivali, itd.).

Odluku o osnivanju podružnice s određenim sjedištem i ostalih ustrojstvenih oblika donosi Upravni odbor. Upravni odbor imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje ustrojstvenog oblika podružnice ili ogranka Udruge.

Trgovačka društva osnivaju se za provođenje gospodarskih djelatnosti u skladu s misijom i vizijom Udruge.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu, ugovore o autorskom djelu ili ugovore  o  djelu,  ovisno  o  vrsti,  obujmu  i  trajanju posla. Udruga  ne može sklopiti ugovor o radu sa članom Upravnog odbora.

 

 • JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 12.

 

Rad Udruge je javan.

Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.
 • ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 13.

Članom Udruge može postati svaki poslovno sposobni građanin  Republike  Hrvatske  koji potpisom pristupnice izjavi svoju suglasnost s ustrojstvom i ciljevima Udruge. Nominalnim članom Udruge može postati svaka maloljetna osoba starija od 14 godina uz suglasnost zakonskog predstavnika ili skrbnika te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvati Statut i opće akte Udruge.

Nominalni članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge, ali bez mogućnosti da biraju i budu birani u tijela Udruge i bez prava glasa u Skupštini.

O primanju u članstvo odlučuje Upravni odbor, te o svojoj odluci obavještava kandidata u roku od 30 dana po potpisu pristupnice. Ukoliko u tome roku ne dobije odgovor, kandidat postaje članom Udruge.

Na  odluku  Upravnog  odbora  moguće  je  podnijeti žalbu. Žalba se podnosi u pismenom obliku u roku od 14 dana po primanju odluke. O žalbi odlučuje Skupština. Odluka Skupštine je konačna. Nominalni član, ispunjenjem uvjeta za puno članstvo (npr.  navršavanjem  punoljetnosti)  postaje  član  bez posebne   procedure.   Nominalni   član   dužan   je   o nastalim  uvjetima  za  članstvo  obavijestiti  Upravni odbor.

Odluku  o  počasnom  članstvu  donosi  Skupština  na prijedlog Upravnog odbora.

U Udruzi postoje i članovi-korisnici. Za člana-korisnika ili člana Udruge se kandidat opredjeljuje na Pristupnici za članstvo zaokruživanjem željenog statusa. Član-korisnik sudjeluje u radu Udruge, ali bez mogućnosti da bira i bude biran u tijela Udruge i bez prava glasa u Skupštini. Maloljetne osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik mogu biti samo članovi-korisnici.

 

Članak 14.

Udruga vodi popis članstva.

Popis članstva ažurira Izvršni direktor udruge. Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladana način i obavezno sadrži

slijedeće podatke: o osbnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, adresa I telefon.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima I nadležnim tjelima na njihov zahtjev

 

Članak 15.

Prava članova Udruge su:

 • Birati i biti birani u sva tijela Udruge
 • Imati uvid u sve dokumente i odluke Udruge
 • Koristiti   se   imenom   Udruge   u   svim   vlastitim projektima koji su u skladu s djelatnošću Udruge, uz znanje i pismeno odobrenje Upravnog odbora

 

Dužnosti članova Udruge su:

 • Sudjelovati u radu Skupštine
 • Aktivno raditi na promicanju ciljeva Udruge
 • Podizati ugled Udruge
 • Plaćati članarinu, u skladu s pravilnikom o članarinama Udruge

 

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Svojevoljnim istupanjem i zahtjevom za brisanje iz  popisa članova u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva Upravnom odboru
 • Smrću člana Udruge
 • Brisanjem iz popisa članstva

 

Članak 17.

 • Postupak za  brisanje  iz popisa članova može se pokrenuti ukoliko član Udruge svojim postupcima i djelovanjem  unutar  Udruge  ili  izvan  nje  narušava ugled Udruge, ukoliko se svojim djelovanjem zauzima za ciljeve i stavove koji su nespojivi s osnovnim ciljevima Udruge, ukoliko je član neaktivan u radu Udruge u vremenu između dvije Skupštine, ukoliko član ne plaća članarinu sukladno pravilniku o članarinama .
 • Postupak za brisanje iz evidencije članstva može pokrenuti Upravni odbor ili Skupština, a član se može žaliti na tu odluku u roku od 15 dana Upravnom odboru.
 • Na prijedlog za  brisanje iz članstva primjenjuje se jednak postupak kao i na odbijanje prijema kandidata u članstvo čl.13 st. 4. ovog Statuta.

 

Članak 18.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,
 • nepoštivanje odredaba Statuta,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge,
 • narušavanje ugleda Udruge.

 

Članak 19.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.

 

Članak 20.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

 

Članak 21.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz udruge.

Odluku o stegovnoj mjeri mora biti obrazložena.

 

Članak 22.

Član udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 23.

Svaki član Udruge ima pravo pismenim putem upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od primitka istih.

 

 

 • UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak24.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

 

Članak 25.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Izvršni direktor

 

 1. A) SKUPŠTINA

 

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

Nominalni članovi i članovi-korisnici Udruge sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

Skupštinu  saziva  Predsjednik  Udruge  koji  predlaže dnevni red Skupštine.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu najmanje jednom godišnje, a izbornu skupštinu saziva se svake dvije godine.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu izvan roka iz st. 4  ovog  članka  ukoliko  to  od  njega  traži  Upravni odbor, ili ukoliko to od njega zatraži više od polovice članova Udruge. Skupštinom predsjedava radno predsjedništvo od tri člana. U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 27.

1.B ) Skupština:

 • Donosi Statut Udruge
 • Donosi izmjene i dopune Statuta Udruge
 • Donosi sve druge opće akte Udruge
 • Daje tumačenje Statuta i općih akata Udruge
 • Donosi godišnji program rada Udruge
 • Donosi godišnji financijski plan Udruge
 • Bira i razrješuje Predsjednika Udruge
 • Bira i razrješuje članove Upravnog odbora Udruge
 • Odlučuje o visini članarine
 • Donosi sistematizaciju radnih mjesta
 • Odlučuje  o  pristupanju  Udruge  mreži  udruga  u Hrvatskoj i inozemstvu
 • Usvaja godišnje izvješće o radu
 • Donosi odluke o statusnim promjenama
 • Bira I opoziva likvidatora
 • Usvaja financijsko godišnje izvješće
 • Donosi odluku o prestanku Udruge
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugog tijela

 

Članak 28.

Rad Skupštine valjan je ukoliko je prisutna najmanje polovina ukupnog članstva.

Ukoliko jedan sat nakon zakazanog početka nema kvoruma,   Upravni   odbor   može   odobriti   da   se Skupština održi ako je prisutno najmanje trećina članova Udruge.

U slučaju iz st.2 ovog članka Skupština ne može odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta, prestanku Udruge niti o izboru i razrješenju tijela Udruge

 

Članak 29.

Skupština odlučuje javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Statut,   te   njegove   izmjene   i   dopune   donose   se natpolovičnom većinom svih članova Udruge.

O  izboru  članova  tijela  Udruge  Skupština  odlučuje tajnim glasanjem.

Iznimno Skupština može donijeti odluku da i o nekim drugim pitanjima odlučuje tajnim glasanjem.

Skupština ne može odlučiti o javnom glasanju za izbor članova tijela Udruge.

 

 1. B) UPRAVNI ODBOR

 

Članak 30.

Upravni   odbor   sačinjavaju   Predsjednik   te   četiri izabrana člana Upravnog odbora.

Sve članove Upravnog odbora bira I razrješuje Skupština na period od dvije godine.

 

Članak 31.

Upravni odbor Udruge:

 • Odlučuje  o  svim  bitnim  pitanjima  za  rad  Udruge između dvije Skupštine, u skladu s usvojenim programom rada
 • Odlučuje o članstvu u Udruzi
 • Bira Izvršnog direktora Udruge
 • Priprema dokumente za Skupštinu

 

Članak 32.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor odlučuje javno natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Upravni   odbor   može odlučiti  da  se  o  pojedinim pitanjima odlučuje tajno.

 

 1. C) PREDSJEDNIK

 

Članak 33.

 

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.

Predsjednika Udruge bira Skupština na period od dvije godine.

Predsjednik može biti biran više puta uzastopce. U slučaju dugotrajne spriječenosti Predsjednika zamjenjuje član Upravnog odbora kojega on za to pismeno ovlasti. Ukoliko Predsjednik u razdoblju dulje spriječenosti, ne manje od šest mjeseci  neprekidno, u obavljanju dužnosti ne ovlasti člana Upravnog odbora, Upravni odbor će između sebe imenovati vršioca dužnosti Predsjednika koji dužnost može obnašati do isteka mandata Predsjednika udruge.

Vršilac dužnosti Predsjednika može sazvati u roku od trideset dana po imenovanju izvanrednu izbornu Skupštinu.

 

Članak 34.

 

Predsjednik Udruge:

 • Saziva skupštinu Udruge, u skladu sa Statutom
 • Predlaže dnevni red Skupštine
 • Saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora
 • Predlaže godišnji plan rada
 • Podnosi godišnje izvješće o radu
 • Rukovodi  radom  Udruge  u  skladu  sa  Zakonom, Statutom, općim aktima Udruge i odlukama Skupštine   I Upravnog   odbora   te   predsjedava radom Skupštine i potpisuje odluke Upravnog odbora i Skupštine
 • zastupa  i  predstavlja  Udrugu  i  odgovoran/a  je  za zakonitost rada Udruge
 • Naredbodavac je za blagajničko poslovanje udruge
 • Potpisuje   ugovore    i   daje   naloge   o   realizaciji programa i financijskog  plana Udruge
 • Organizira obavješćivanje javnosti o radu Udruge
 • Vodi brigu o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora
 • Obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

 

Članak 35.

Predsjednik može biti razriješen prije isteka roka ukoliko:

 • Ne   sazove   Skupštinu   u   roku   utvrđenom   ovim Statutom
 • Ne  sazove  Upravni  odbor  u  roku  duljem  od  tri mjeseca
 • Podnese ostavku na dužnost
 • Skupština ne usvoji godišnje izvješće o radu
 • Skupština  mu  iz  bilo  kojeg  drugog  razloga  izglasa nepovjerenje
 • U slučaju iz čl.33 st.5 ovog Statuta, Skupština može odlučivati  o  povjerenju  Predsjedniku  jedino ukoliko   je prisutna   natpolovična   većina   svih članova Udruge

 

 1. D) IZVRŠNI DIREKTOR

Članak 36.

Izvršnog direktora/icu bira i razrješuje dužnosti Upravni odbor.

Izvršni direktor/ica se bira na mandat od 4 godine s tim da može biti ponovno biran/a.

Izvršni direktor/ica je zaposlenik/ica udruge, a odluku o zapošljavanju donosi Upravni odbor.

 

Članak 37.

Izvršni direktor:

 • zastupa  i  predstavlja  Udrugu  i  odgovoran/a  je  za zakonitost rada Udruge
 • Rukovodi  radom  Udruge  u  skladu  sa  Zakonom, Statutom, općim aktima Udruge i odlukama Skupštine   I Upravnog   odbora
 • provodi delegirane mu/joj ovlasti  od  strane Upravnog odbora
 • predlaže  Upravnom  odboru  zapošljavanje, angažiranje i otpuštanje zaposlenih i volontera, te nadzire njihov rad u skladu s Sistematizacijom radnih mjesta
 • Donosi politiku plaća
 • Izrađuje I predlaže skupštini sistematizaciju radnih mjesta
 • Imenuje I opoziva voditelje projekata
 • Uspostavlja I održava efektivnu internu I eksternu komunikaciju
 • Radi na prikupljanju svih resursa za rad I koordinira njihovo korištenje
 • Naredbodavac/ka je za financijski plan Udruge
 • Potpisuje   ugovore    i   daje   naloge   o   realizaciji programa i financijskog  plana Udruge
 • rukovodi i ocjenjuje programe i aktivnosti
 • priprema godišnji proračun
 • izrađuje financijski plan i završni račun u suradnji s Upravnim odborom
 • predlaže  pravila  i  strateške  inicijative  za  Upravni odbor
 • komunicira s relevantnim akterima
 • Vodi  popis članova udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • promiče Udrugu u javnosti pruža podršku radu Upravnog odbora
 • provodi  projekte,  ostale  zadatke  i  dužnosti  koje mu/joj delegira Upravni odbor

 

 1. E) LIKVIDATOR

 

Članak 38.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

Članak 39.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora.

 

Članak 40.

Likvidator može biti pravna  i fizička osoba koja nije član udruge, a mora  raspolagati odgovarajućim  stručnim znanjem kako bi mogao  voditi brigu o raspodjeli imovine udruge. Likvidator  ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava  udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog  imenovanja.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

 • IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 41.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

 

Članak 42.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor Udruge.

 

Članak 43.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Izvršni direktor Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

 

 • ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 44.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom inovinom. Članovi udruge I članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge. Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu. Udruga I osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prma trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 

 • NADZOR

Članak 45.

 

Članovi udruge sami nadziru rad udruge. Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtjevati da se nepravilnosti uklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva I po zahtjevu ne postupi I nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnjeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

 • PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 46.

 

Udruga prestaje postojati:

 • u slučajevima predviđenim Zakonom,
 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge
 • odlukom Skupštine Udruge o pripajanje drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem.
 • Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

 

Članak 47.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog  i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

 

 

 • NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 48.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred nadležnim općinskim sudom.

 

Članak 49.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

 

Članak 50.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu  interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 

Članak 51.

U slučaju dvojbe glede sukoba interesa, član Udruge mora zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa član Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa član Udruge je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od interesa Udruge.

 

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

 

Statut Udruge je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 53.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pismenom obliku Predsjedniku Udruge, koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

 

Članak 54..

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

 

Članak 55.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština Udruge.

 

Članak 56.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga. Danom stupanja na snagu prestaje važiti Statut Udruge od 24.1.2015. godine.

 

U Križevcima, 7.1.2017.                                                                                                                                                                                             

Predsjednica udruge:

    Lucija Deković

 

Prilog 1) Zaštitni znak Udruge (čl.5 st.1 Statuta)

Zaštitni znak Udruge K.V.A.R.K.

Prilog 2) Pečat Udruge (čl.5. st.2 Statuta)

Pečat Udruge (čl.5. st.2 Statuta)