Urbana kultura i edukacija u Klubu kulture 16 i 17.06.2005.

16/06/05 ?ETVRTAK – Klub kulture, K? – 20h – 10 kn

Projekcija: Bodul 13
?est originalnih izlo?bi i ?est video zapisa oto?kih horror pri?a koje lede krv u ?ilama! Istra?ivanjem “Babljih pri?a” i neobi?nih detalja jednog otoka autori projekta dolaze do tema i motiva
Glazba: etno/elektro mjuza (sopile sa elektronikom) DIRTY MODEJ.

17/06/05 PETAK – Klub kulture, K? – 20h – 0 kn

Izlo?ba: Noordung-NASA-Pula.
Herman Poto?nik aka Noordung oficir je i balista Austrougarske vojske koji je knjigom 'Problemi vo?nje svemirom' 1929 godine vizionarski govorio o orbitalnim stanicama. Podaci iz knjige kasnije su poslu?ili NASI i Kubricku za vlastita rje?enja.
Projekcija: A Space Odyssey 2001, Kubrick S.

program realiziran preko platforme Clubture

10 & 11.06.2005.Culture shock zadnji segment

NAPOMENA: sav program zbog zauzetosti dvorane Pu?kog u?ili?ta seli u Klub Kulture!

10.06.2005. Petak
predstavljanje Centra za mlade ?akovec
kazali?na predstava Anti slu?aj taj i taj
autor: prema tekstovima Daniila Harmsa

izvodi: dramski studio DaDa

glume: Aida Ibrahimov?, Irena ?nidari?, Magdalena Kati?, Nina Novak,
Sanda Radikovi?, Tihomir Karni?nik i Denis ?nidari?

glazba: Jerko Vugrinec
visuals: Kre?imir Hlebec i Tomislav Brozovi?
redatelj: Davor Dokleja

Klub Kulture 20:00h

promocija autorskog albuma
Na rubu> autor: Samir
izvodi: Samir(vokal) i Matija Murkovi? (gitara)

Klub Kulture 21:00h

promocija elektro scene Centra za mlade ?akovec

dj Jerko
visuals +omee
Klub kulture 22:00h

11.06.2005. subota
Izlo?ba radova polaznika likovne radionice koja je odr?ana u sklopu Culture shock-a…
voditelj: Sa?a ?ivkovi?
Klub kulture 21:00 h

RADIONICE ?ONGLIRANJA

K.V.A.R.K. u suradnji sa Gradskom knji?nicom Franjo Markovi? od 07.07.2005. godine vodi radionicu ?ongliranja za djecu (mla?eg uzrasta) polaznike igraonice. Radionice ?e se odr?avati svakim radnim danom do 17.07 sa po?etkom u 11h.

G.A.D. 2005

Po peti puta K.V.A.R.K. obilje?ava ro?endana Grada Kri?evaca sa koncertom koji ?e se odr?ati na Nem?i?evom tgu 29.04.2005. godine. Na koncertu ?e nastupati P.O.R.O.T.A. (k?-rock), SCROLL (zg-punk/rock). U slu?aju ki?e koncert se seli u prostorije LA MIRAGE-a u Frankopanskoj ulici u Kri?evcima.

SVJETSKI DAN AKTIVIZMA MLADIH

K.V.A.R.K. i ove godine u Kri?evcima obilje?ava Svjetski dan aktivizma mladih, koji po drugi puta u Hrvatskoj koordinira MMH Mre?a mladih Hrvatske. Ponedjeljak 18.04.2005. godine u 12:00h Trg J.J. Strossmayera 21. performance Sa?e ?ivkovi?a pod nazivom Gra?anin M.D., performance povodom stote obljetnice ro?enja Marijana Detonija.
U 19:30 u ulici I.Z. Dijankove?kog 12 Velika gradska vije?nica, prezentacija i rezultati projekta MUV Mladi u vije?u…O projektu govore Sa?a Lon?ari? voditelj projekta za Grad Kri?evce, Delegati u projektu MUV te ?lanovi Gradskog poglavarstva…

MUV Mladi u vije?ima

Obavje?tavamo u?enike 3. i 4. razreda o njihovoj mogu?nosti sudjelovanja u pilot projektu «Mladi u vije?ima». Projekt «Mladi u vije?ima» nastao je u o?ujku 2004. godine u Zagrebu od strane Odbora za sudjelovanje mladih MMH Mre?e mladih Hrvatske. Projekt se provodi u Zagrebu (glavni grad), Vukovaru (centar ?upanije i grad u podru?ju posebne dr?avne skrbi) i Kri?evcima (ne?upanijski centar).
Glavni cilj projekta je stvaranje spone izme?u srednjo?kolaca s jedne strane te udruga mladih i tijela lokalne vlasti s druge strane.
Projekt «Mladi u vije?ima» odobrilo je Gradsko poglavarstvo Grada Kri?evaca na 94. sjednici odr?anoj 08.11.2004 godine, te je odobrilo da pet srednjo?kolaca prisustvuje sjednicama Gradskog poglavarstva kao delegati tj. predstavnici mladih.
Delegati koji ?e predstavljati mlade na sjednicama Gradskog poglavarstva moraju ispuniti upitnik koji je sastavila komisija sastavljena od 4. ?lana predstavnika Gradskog poglavarstva, NVO, prosvjete i sociologa. Nakon upitnika komisija ?e raditi intervju sa zainteresiranim kandidatima. U roku tjedan dana komisija ?e se sastati i odabrati 5. kandidata, te objaviti rezultate.
Kandidati koji ?e biti izabrani pro?i ?e 11. edukacijskih radionica tokom 12. mj. , nakon radionica delegati prisustvuju sjednicama Gradskog poglavarstva. Delegati ?e biti pla?eni po svakom svom prisustvovanju na sjednicama u iznosu od 50,00 kn. Du?ni su voditi web dnevnik te prisustvovati zajedni?kom sastanku u Zagrebu tokom o?ujka 2005. god. O ovom projektu snimati ?e se dokumentarni film.
Odabir kandidata organiziramo u ?etvrtak 02.12.04. u 19:00h u prostorijama ogranka Matice Hrvatske Nem?i?ev trg. u Kri?evcima.

Veselimo se va?em dolasku!

?lanovi izborne komisije:
Sa?a Lon?ari?-koordinator projekta, predstavnik nevladinog sektora
Sergej Novosel-zamijenik koordinatora projekta, apsolvent sociologije
Natalija Radotovi?-?lan izborne komisije, predstavnik Gradskog poglavarstva
Sa?a ?ivkovi?-?lan komisije, predstavnik prosvjete

GAD na zraku/ PUS (program urbanog sela) 23 i 24.04-og u KRI?EVCIMA

23/04.2004. radionica stripa i postavljanje strip projekta komikaze po?etak 18 h prostorije info shopa u obrtni?koj ulici voditelj Ivana Armanini.
17h radionica ozvu?avanja grupe (ovisno o akusti?no elektri?nim instrumentima) voditelj Sa?a Lon?ari? po?etak 17 h club safehouse.
21h ve?er poezije voditelj Petar Babi? club safehouse
23h koncert grupe Paor of love (Zr)
24/04.2004 radionica stripa Kvarkov info shop 10h
12h predstavljanje Udruga Buka i Protest mozga Kvarkov info shop
14h info shop prezentacija alternativnog izdava?tva ?TO ?ITA? prezentator Marko Strpi?
17h sportsko rekreacijski centar Bukvi?evo koncert na otvorenom
Analog spam(bj), An?eli (k?), Bilk (zg), IG luigi (zg),Mahatma(Zb),P.o.r.o.t.a (k?), Radikal dub kolektiv(zg), Senses (Vb) , Tit o s boys (Ro), x-cluded (k?), ?ongleri sa vatrom ;)
25/04.2004. 01h disko night by Bangavi club safehouse
10h radionica stripa Kvarkov info shop

ovaj program je ostvaren preko platforme Clubture i financiran preko IOD-H