MUV Mladi u vije?ima

Obavje?tavamo u?enike 3. i 4. razreda o njihovoj mogu?nosti sudjelovanja u pilot projektu «Mladi u vije?ima». Projekt «Mladi u vije?ima» nastao je u o?ujku 2004. godine u Zagrebu od strane Odbora za sudjelovanje mladih MMH Mre?e mladih Hrvatske. Projekt se provodi u Zagrebu (glavni grad), Vukovaru (centar ?upanije i grad u podru?ju posebne dr?avne skrbi) i Kri?evcima (ne?upanijski centar).
Glavni cilj projekta je stvaranje spone izme?u srednjo?kolaca s jedne strane te udruga mladih i tijela lokalne vlasti s druge strane.
Projekt «Mladi u vije?ima» odobrilo je Gradsko poglavarstvo Grada Kri?evaca na 94. sjednici odr?anoj 08.11.2004 godine, te je odobrilo da pet srednjo?kolaca prisustvuje sjednicama Gradskog poglavarstva kao delegati tj. predstavnici mladih.
Delegati koji ?e predstavljati mlade na sjednicama Gradskog poglavarstva moraju ispuniti upitnik koji je sastavila komisija sastavljena od 4. ?lana predstavnika Gradskog poglavarstva, NVO, prosvjete i sociologa. Nakon upitnika komisija ?e raditi intervju sa zainteresiranim kandidatima. U roku tjedan dana komisija ?e se sastati i odabrati 5. kandidata, te objaviti rezultate.
Kandidati koji ?e biti izabrani pro?i ?e 11. edukacijskih radionica tokom 12. mj. , nakon radionica delegati prisustvuju sjednicama Gradskog poglavarstva. Delegati ?e biti pla?eni po svakom svom prisustvovanju na sjednicama u iznosu od 50,00 kn. Du?ni su voditi web dnevnik te prisustvovati zajedni?kom sastanku u Zagrebu tokom o?ujka 2005. god. O ovom projektu snimati ?e se dokumentarni film.
Odabir kandidata organiziramo u ?etvrtak 02.12.04. u 19:00h u prostorijama ogranka Matice Hrvatske Nem?i?ev trg. u Kri?evcima.

Veselimo se va?em dolasku!

?lanovi izborne komisije:
Sa?a Lon?ari?-koordinator projekta, predstavnik nevladinog sektora
Sergej Novosel-zamijenik koordinatora projekta, apsolvent sociologije
Natalija Radotovi?-?lan izborne komisije, predstavnik Gradskog poglavarstva
Sa?a ?ivkovi?-?lan komisije, predstavnik prosvjete