04/12/04 AUKCIJA UMJETNI?KIH RADOVA

Dobrotvorna aukcija u korist ure?enja Cluba kulture mladih K.V.A.R.K.
K.V.A.R.K. udruga mladih po drugi put organizira aukciju slika u korist ure?enaj prostora Cluba kulture mladih. 4.prosinca 2004.
Trenutno u gradu ne postoji nijedan prostor u kojem bi se svakodnevno mogli okupljati mladi i kreativno koristiti svoje slobodno vrijeme.
Svojim djelovanjem kroz organiziranje razli?itih festivala, koncerata, izlo?bi, okruglih stolova, seminara itd., Udruga je privukla zna?ajan broj kri?eva?ke mlade?i koja je spremna uklju?iti se ili je ve? uklju?ena u aktivnosti Udruge, ali zbog nedostatka vlastitog i ure?enog prostora rad udruzi je znatno ote?an jer ovisi o dobroj volji pojedinaca koji su joj dosad ustupali razne prostore.
Nakon lobiranja kod gradskih vlasti Udruga dobiva podrumski prostor u Hrvatskom domu.
Ovom aukcijom i jo? nekim akcijama Udruga K.V.A.R.K. ?eli omogu?iti sebi i svim kreativnim mladim sugra?anima ure?enje prostora koji joj je dodijeljen od grada, prostor se nalazi u Hrvatskom domu ( u prostorijama biv?e streljane).
Autori doniranih djela su prete?no pripadnici mla?e generacije umjetnika iz raznih krajeva Hrvatske, od studenata na Akademiji likovnih umjetnosti do profesionalnih umjetnika mla?e generacije. Uz aukciju Udruga je pripremila program na kojem ?e nastupit Sr?an Depolo kantautor iz Rijeke, Ivo Prodan kri?eva?ki glazbenik i regae band Genetic iz Zagreba.
Aukcija ?e se odr?ati u Hotelu Kalnik s po?etkom u 20 sati.
Kako bi uspije?no ostvarili na?a nastojanja nadamo se i o?ekujemo Va?u pomo? na kojoj se unaprijed zahvaljujemo.
Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture
Autori koji su donirali svoja djela:
ARMANINI BALA?IN BALOG BRKI? CIGI? DRINKOVI?
FALAT GALON HATADI I?TOK JURANI? KE?ER KOVA?
KOVA?I? LUKI? MALEKIN MAMLI? MOLNAR PAP
PEDI?I? RATKAJEC-PEDI?I? POLIMAC PASARI? STANI?
SEFEROVI? SOLAR ?URKI? VINCEK VUKOVI? VRAGOVI?
TRIBUSON ?IVKOVI?