15 godina udruge K.V.A.R.K.

Prije dugo godina skupila se kritična masa mladih Križevčana, umjetnika i intelektualaca, aktivista i ljudi koji su željeli aktivno sudjelovati i ostvarivati svoje ideje vezane uz kulturu, umjetnost, mlade, civilno društvo. Bila su to teška vremena za organizacije civilnoga društva, mnogi su skeptično odmahivali rukama, udruge su bile na margini društvene zajednice bez realnog priznanja za taj tihi rad u sjeni velikih institucija. Nakon 15 godina, Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture i sve nas kvarkovce veseli činjenica da smo stabilni, aktivni u radu, održavamo taj početni duh naše vizije i misije i kroz sve ove godine bilježimo kontinuirani porast programskih sadržaja, projekata i aktivnosti. Zahvaljujemo se svima koji na razne načine prate naš rad i nadamo se da budimo pozitivne ideje u zajednici. Otvoreni smo prema svima koji teže nezavisnoj kulturi, mladima i civilnome društvu, uključite se u rad, kreirajte.

Otvoren ured Info to?ke u Klubu kulture

Kri?evci, 24. listopada – U prostorijama Kluba kulture u Kri?evcima kojima upravlja udruga K.V.A.R.K., otvoren je Ured info to?ke za Koprivni?ko-kri?eva?ku ?upaniju. Na sve?anosti otvaranja info to?ke Kluba kulture prisustvovali su predstavnici lokalnih medija, organizacija civilnog dru?tva sa podru?ja gradova Kri?evaca i Koprivnice te predstavnik Grada Kri?evaca.

Pro?elnik za dru?tvene djelatnosti prof. Mladen Tenodi je ujedno i sve?ano otvorio Ured info to?ke za Koprivni?ko-kri?eva?ku ?upaniju. Voditelj Kluba kulture i koordinator programa Ja?anja kapaciteta organizacija civilnog dru?tva za Koprivni?ko-kri?eva?ku ?upaniju Sa?a Lon?ari?, istaknuo je kako se na dana?nji dan kada obilje?avamo svjetski dan dostupnosti informacija u rad Kluba kulture uvodi novi segment ponude, a to je ured info to?ke, koji ?e u budu?nosti slu?iti kao servis organizacijama civilnog dru?tva sa podru?ja ?upanije Koprivni?ko-kri?eva?ke i pru?ati im potrebne informacije i olak?ati njihovo djelovanje. Voditeljica ureda info to?ke Kluba kulture Martina Bujan kazala je da ?e „info to?ka“ raditi svakoga utorka od 10-14 sati, i slu?i kao ‘prva pomo?’ organizacijama na podru?ju civilnog dru?tva i da svi zainteresirani mogu po obavijesti do?i osobno ili kontaktirati ured telefonom, faksom ili e-mailom . Voditelj programa ja?anja kapaciteta organizacija civilnog dru?tva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (program JAKO) Igor Lesar istaknuo je da Program JAKO provode organizacije Autonomni centar (ACT) iz ?akovca, Priroda i dru?tvo iz Bjelovara i K.V.A.R.K. iz Kri?evaca, te da je za partnerski program izme?u organizacija provoditelja i Nacionalne zaklade izdvojeno 278.400 kn za prvu godinu provedbe.

Radionice

Međusektorska suradnja
Biti čete osposobljeni pokrenuti i upravljati suradnjom između organizacija civilnog društva i poslovnim/javnim sektorom.
Suradnja između različitih sektora postaje način rješavanja očiglednog i sve dubljeg sukoba interesa i uloge javne uprave, interesa poslovnog sektora te organizacija civilnog društva koje se po prirodi svog postojanja zauzimaju za opće prihvaćene vrijednosti građanskog društva. Stoga je na lokalnoj razini međusektorska suradnja preduvjet razvoja, jer samo korištenjem raspoloživih resursa moguće je smanjiti zaostajanje za razvijenim zajednicama i pronaći vlastiti put razvoja temeljen na zajedničkim vrijednostima. Na treningu čete biti upoznati sa sektorskom podjelom, ovlastima i odgovornostima javnog i privatnog sektora, načinima odlučivanja u predstavničkim tijelima i poglavarstvima, zakonima i propisima te primjerima dobre senzibilizacije javnosti.
Trajanje: 1 dan
Termini: 27.10.2007.
Upisnina: 100 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Projektno upravljanje i razrada projektnog prijedloga
Nakon pohađanja ovog treninga imati čete osnovna znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnog prijedloga.
Jedan od najčešćih instrumenata prikupljanja sredstava za rad organizacija civilnog društva je priprema projektnih prijedloga i pronalaženje financijskih sredstava za njihovu realizaciju. Opravdano se može tvrditi da je to dominantan instrument namicanja sredstava za rad. Prijedlog projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa ciljem rješavanja određenog problema. Pisanjem prijedloga projekta, organizacije civilnog društva pokušavaju osigurati financijska sredstva koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj ciljanoj skupini. Na treningu, čete biti potaknuti na prepoznavanje problema i nedostataka u zajednici, navesti će Vas se da prepoznate promjenu koju želite postići u zajednici, da analizirate problem i mapirate koje su snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti u
Vašoj zajednici te čete naučiti osnove planiranja i pripreme projektnog prijedloga.
Trajanje: 2 dana
Termini: 10 i 11.11.2007.
Upisnina: 240 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Upravljanje financijama
Na treningu čete upoznati glavna područja upravljanja financijama i imati priliku sami na primjerima izrađivati pojedine segmente. Tijekom treninga u velikoj mjeri steći čete znanja i razviti vještine analiziranja financijskih potreba organizacije i usklađivanja opsega različitih troškova te čete imati priliku izraditi proračun u skladu s organizacijskim potrebama. Sa stečenim znanjima i iskustvima biti čete u mogućnosti razviti mehanizme regularnog uvida u sredstva i mogućnosti obrade relevantnih dokumenata te kvalitetnije izrade financijskih izvještaja svojih organizacija po projektima.
Trajanje: 2 dana
Termini: 01. i 02.12.2007.
Upisnina: 200 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

?elite nau?iti svirati bubnjeve ?

Radionica udaraljki

  • osnove sviranja na drum setu, tehniku i koordinaciju
  • osnovni ritmovi svih glazbenih stilova
  • rock, r ‘n’ b, dance, funk, jazz
  • latino ritmovi (bossa nova, samba, rumba, cha-cha-cha, mambo…)
  • folk ritmovi (polka, tango, valcer, foxtrot…)
  • «skidanje» pjesama omiljenih bendova
  • grupno muziciranje sa ostalim polaznicima te?aja
  • notna pismenost, ali i sviranje «po sluhu»
  • osnove sviranja na svim latinoameri?kim udaraljkama
  • conge, bongos, cowbell, guiro, maracas…

Za sve ostale informacije obrati se na tel. 048/ 711 073 ili osobno u prostorijama udruge K.V.A.R.K. radnim danom od 11h do 16h sati te na email

Prijave traju do 01. listopada 2007. g.

Organizator:
K.V.A.R.K.www.udruga-kvark.hr
Klub kulture www.klubkulture.org

Donator: Ministarsto branitelja, obitelji i me?ugeneracijske solidarnosti – www.mobms.hr

Podr?ka: glazbena ?kole Alberta ?trige

Voditelj radionice: Josip Konfic

Krenuo Suffest

Suffest je multimedijalni festival internacionalnog karaktera koji uklju?uje u svom prvom izdanju prikazivanje video radova, instalacija , i izvedbe performace suvremenih umjetnika iz Hrvatske i Austrije u trajanju od pet dana.Projekt festivala se raelizira u partnerstvu s udrugom Kforumvienna iz Be?a. Udruga K.V.A.R.K. nositelj i doma?in projekta dok se Kforumvienna prezentira projektom „KunsthalleAllda Gianottia i projektima Wendelina Pressla i Jochena Höllera.

U prostorijama Kri?eva?kog likovnog kruga sino? je otvorena izlo?ba “Exchange, experience, explore”, troje apsolvenata i troje diplomiranih studenata Likovne akademije. Tea Hatadi, jedna od umjetnica ?iji je rad izlo?en, kazala je kako i sam naziv projekta nazna?uje ono ?to su umjetnici radili: izmjenjivali iskustva o svojem umjetni?kom radu i istra?ivali nove mogu?nosti izra?aja.

Radovi Neregistrirani korisnik, Online Guide for Average Female, Colour your memories, Sadako, Ann Nicole, Off-side i Collector, video projekcije, instalacije, skice, crte?i i mape preispituju stvarnost i trivijalne doga?aje, odnose me?u ljudima i njihove osje?aje. Umjetnici se tim svojim djelima nadovezuju jedni na druge a iz me?usobne komunikacije i kroz razmjenu ideja do?li su do novih spoznaja o procesu umjetni?kog stvaranja i suradnje umjetnika.

Izlo?bom “Exchange, eperience, explore” najavljen je prvi me?unarodni festival suvremenih umjetni?kih formi, SUFFEST, a njegov idejni za?etnik, Sa?a ?ivkovi?, nagla?ava da se festivalom ?ele pokazati novi oblici umjetni?kog izra?avanja i nastaviti suradnja s umjetnicima iz Hrvatske i Austrije.

Kompletan program Suffesta mo?ete pogledati na web stranici festivala na adresi http://www.suffest.net/program.html

Natje?aj za predava?e na projektu P.E.N.

Unutar projekta se izvode besplatne instrukcije za u?enike osnovnih i srednjih ?kola iz predmeta:

•    matematika,
•    kemija,
•    engleski jezik i
•    informatika.

Detalje o projektu mo?ete na?i na stranicama projekta, www.klubkulture.org/pen.

Zbog potreba za pro?irenjem projekta, udruga K.V.A.R.K. raspisuje natje?aj za nove predava?e na projektu. Po?eljni kandidati su osobe koje trenutno studiraju na fakultetima usko vezanima  uz podru?ja navedenih predmeta.

Prijave moraju sadr?avati ?ivotopis kandidata u kojem je navedeno:

•    kontakt telefon, mail (neobavezan)
•    dosada?nje obrazovanje
•    ocjene iz srednje ?kole iz predmeta za koji se prijavljujete
•    fakultet, godinu studija
•    dosada?nje iskustvo ako ste dr?ali instrukcije

Svoje prijave i upite ?aljite na mail adresu: ili do?ite osobno u Klub kulture  pon-pet, od 11 do 16 sati.

Prijave se primaju zaklju?no do 24.06.2007.

PROGRAM JAKO

Stvaranje poticajnog okru?enja za razvoj civilnog dru?tva* temeljni je
cilj koji se provedbom trogodi?njeg programa ja?anja kapaciteta
organizacija civilnoga dru?tva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj ?eli posti?i.

Program koji je usmjeren na rad s organizacijama civilnog dru?tva
(udruge, gra?anske inicijative), jedinicama lokalne i regionalne
samouprave (op?ine, gradovi i ?upanije) i djelomi?no na privatni
profitni sektor (tvrtke) – u ?etiri sjeverozapadne ?upanije provode
Autonomni centar ACT iz ?akovca, udruga za za?titu i unapre?enje
?ovjekovog okoli?a FRANJO KO??EC iz Vara?dina, udruga Kreativni veznik
alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K.
iz Kri?evaca te udruga za
promicanje prirodnih, kulturnih i dru?tvenih vrijednosti PRIRODA I
DRU?TVO
iz Bjelovara.

Program je zami?ljen na na?in da uz ja?anje kapaciteta kako bi
organizacije civilnog dru?tva u SZHR po?ele dobivati potrebna znanja i
vje?tine te po?ele, uz ostalo, konkurirati i za sredstva doma?ih i
stranih fondova – uspostavi kvalitetniju suradnju izme?u javnog sektora,
privatnog sektora i organizacija civilnog dru?tva te uspostavi temelje
za ?to kvalitetniji i bolji rad organizacija civilnog dru?tva na putu ka
modernom dru?tvu stabilnih dru?tvenih vrijednosti.

Program ?e kroz svoju provedbu utjecati na podizanje kapaciteta i
sposobnosti organizacija civilnog dru?tva, sa?ivljavanje me?usektorske i
sektorske suradnje temeljene na dobroj praksi, partnerstvu i dru?tveno
odgovornom poslovanju, promicanje i uvo?enje koncepta partnerstva
(pozitivne prakse) te na povezivanje organizacija u interesne saveze
i/ili mre?e.

Usluge tj. programske aktivnosti koje proizlaze iz programa JAKO
podijeljene su u tri segmenta i ?ine ih:

Edukativne radionice izgradnje organizacijskih kapaciteta

Prezentacija (zagovaranje i provedba) me?usektorske i sektorske suradnje

Info to?ka programa JAKO

Voditelj programa je Igor Lesar iz organizacije ACT, a suradnici na
programu u ulozi regionalnih koordinatora su ?uro Gavran iz udruge PiD,
Sa?a Lon?ari? iz udruge K.V.A.R.K. i Marko Stan?in iz udruge FRANJO KO??EC.

Preuzimanje: Priop?enje za medija programa JAKO

Pokre?emo radio emisiju!

Guerilla Radio

U cilju sustavnog i ?to kvalitetnijeg predstavljanja svog djelovanja prema javnosti, udruga K.V.A.R.K. pokre?e novu radio emisiju pod imenom “Guerilla radio” koja ?e svake nedjelje, po?ev?i od 4. o?ujka, ploviti na valovima Radio Kri?evaca (96,6 MHz) u terminu od 18 do 20 sati. Emisija “Guerilla radio” zami?ljena je kao svojevrsni kulturno-edukativni mozaik koji uklju?uje promoviranje civilnog dru?tva i aktivisti?ke scene, obra?ivanje aktualnih lokalnih tema te prezentiranje nezavisne i mainstream hrvatske i inozemne glazbene scene. Za prvu emisiju najavljujemo mno?tvo zanimljivog sadr?aja, bogate nagradne igre te ekskluzivni intervju sa poznatim inozemnim glazbenicima…