Natje?aj za predava?e na projektu P.E.N.

Unutar projekta se izvode besplatne instrukcije za u?enike osnovnih i srednjih ?kola iz predmeta:

•    matematika,
•    kemija,
•    engleski jezik i
•    informatika.

Detalje o projektu mo?ete na?i na stranicama projekta, www.klubkulture.org/pen.

Zbog potreba za pro?irenjem projekta, udruga K.V.A.R.K. raspisuje natje?aj za nove predava?e na projektu. Po?eljni kandidati su osobe koje trenutno studiraju na fakultetima usko vezanima  uz podru?ja navedenih predmeta.

Prijave moraju sadr?avati ?ivotopis kandidata u kojem je navedeno:

•    kontakt telefon, mail (neobavezan)
•    dosada?nje obrazovanje
•    ocjene iz srednje ?kole iz predmeta za koji se prijavljujete
•    fakultet, godinu studija
•    dosada?nje iskustvo ako ste dr?ali instrukcije

Svoje prijave i upite ?aljite na mail adresu: ili do?ite osobno u Klub kulture  pon-pet, od 11 do 16 sati.

Prijave se primaju zaklju?no do 24.06.2007.