PROGRAM JAKO

Stvaranje poticajnog okru?enja za razvoj civilnog dru?tva* temeljni je
cilj koji se provedbom trogodi?njeg programa ja?anja kapaciteta
organizacija civilnoga dru?tva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj ?eli posti?i.

Program koji je usmjeren na rad s organizacijama civilnog dru?tva
(udruge, gra?anske inicijative), jedinicama lokalne i regionalne
samouprave (op?ine, gradovi i ?upanije) i djelomi?no na privatni
profitni sektor (tvrtke) – u ?etiri sjeverozapadne ?upanije provode
Autonomni centar ACT iz ?akovca, udruga za za?titu i unapre?enje
?ovjekovog okoli?a FRANJO KO??EC iz Vara?dina, udruga Kreativni veznik
alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K.
iz Kri?evaca te udruga za
promicanje prirodnih, kulturnih i dru?tvenih vrijednosti PRIRODA I
DRU?TVO
iz Bjelovara.

Program je zami?ljen na na?in da uz ja?anje kapaciteta kako bi
organizacije civilnog dru?tva u SZHR po?ele dobivati potrebna znanja i
vje?tine te po?ele, uz ostalo, konkurirati i za sredstva doma?ih i
stranih fondova – uspostavi kvalitetniju suradnju izme?u javnog sektora,
privatnog sektora i organizacija civilnog dru?tva te uspostavi temelje
za ?to kvalitetniji i bolji rad organizacija civilnog dru?tva na putu ka
modernom dru?tvu stabilnih dru?tvenih vrijednosti.

Program ?e kroz svoju provedbu utjecati na podizanje kapaciteta i
sposobnosti organizacija civilnog dru?tva, sa?ivljavanje me?usektorske i
sektorske suradnje temeljene na dobroj praksi, partnerstvu i dru?tveno
odgovornom poslovanju, promicanje i uvo?enje koncepta partnerstva
(pozitivne prakse) te na povezivanje organizacija u interesne saveze
i/ili mre?e.

Usluge tj. programske aktivnosti koje proizlaze iz programa JAKO
podijeljene su u tri segmenta i ?ine ih:

Edukativne radionice izgradnje organizacijskih kapaciteta

Prezentacija (zagovaranje i provedba) me?usektorske i sektorske suradnje

Info to?ka programa JAKO

Voditelj programa je Igor Lesar iz organizacije ACT, a suradnici na
programu u ulozi regionalnih koordinatora su ?uro Gavran iz udruge PiD,
Sa?a Lon?ari? iz udruge K.V.A.R.K. i Marko Stan?in iz udruge FRANJO KO??EC.

Preuzimanje: Priop?enje za medija programa JAKO