Pokre?emo radio emisiju!

Guerilla Radio

U cilju sustavnog i ?to kvalitetnijeg predstavljanja svog djelovanja prema javnosti, udruga K.V.A.R.K. pokre?e novu radio emisiju pod imenom “Guerilla radio” koja ?e svake nedjelje, po?ev?i od 4. o?ujka, ploviti na valovima Radio Kri?evaca (96,6 MHz) u terminu od 18 do 20 sati. Emisija “Guerilla radio” zami?ljena je kao svojevrsni kulturno-edukativni mozaik koji uklju?uje promoviranje civilnog dru?tva i aktivisti?ke scene, obra?ivanje aktualnih lokalnih tema te prezentiranje nezavisne i mainstream hrvatske i inozemne glazbene scene. Za prvu emisiju najavljujemo mno?tvo zanimljivog sadr?aja, bogate nagradne igre te ekskluzivni intervju sa poznatim inozemnim glazbenicima…