Otvoren ured Info to?ke u Klubu kulture

Kri?evci, 24. listopada – U prostorijama Kluba kulture u Kri?evcima kojima upravlja udruga K.V.A.R.K., otvoren je Ured info to?ke za Koprivni?ko-kri?eva?ku ?upaniju. Na sve?anosti otvaranja info to?ke Kluba kulture prisustvovali su predstavnici lokalnih medija, organizacija civilnog dru?tva sa podru?ja gradova Kri?evaca i Koprivnice te predstavnik Grada Kri?evaca.

Pro?elnik za dru?tvene djelatnosti prof. Mladen Tenodi je ujedno i sve?ano otvorio Ured info to?ke za Koprivni?ko-kri?eva?ku ?upaniju. Voditelj Kluba kulture i koordinator programa Ja?anja kapaciteta organizacija civilnog dru?tva za Koprivni?ko-kri?eva?ku ?upaniju Sa?a Lon?ari?, istaknuo je kako se na dana?nji dan kada obilje?avamo svjetski dan dostupnosti informacija u rad Kluba kulture uvodi novi segment ponude, a to je ured info to?ke, koji ?e u budu?nosti slu?iti kao servis organizacijama civilnog dru?tva sa podru?ja ?upanije Koprivni?ko-kri?eva?ke i pru?ati im potrebne informacije i olak?ati njihovo djelovanje. Voditeljica ureda info to?ke Kluba kulture Martina Bujan kazala je da ?e „info to?ka“ raditi svakoga utorka od 10-14 sati, i slu?i kao ‘prva pomo?’ organizacijama na podru?ju civilnog dru?tva i da svi zainteresirani mogu po obavijesti do?i osobno ili kontaktirati ured telefonom, faksom ili e-mailom . Voditelj programa ja?anja kapaciteta organizacija civilnog dru?tva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (program JAKO) Igor Lesar istaknuo je da Program JAKO provode organizacije Autonomni centar (ACT) iz ?akovca, Priroda i dru?tvo iz Bjelovara i K.V.A.R.K. iz Kri?evaca, te da je za partnerski program izme?u organizacija provoditelja i Nacionalne zaklade izdvojeno 278.400 kn za prvu godinu provedbe.