Nikola Panduri? predsjednik Savjeta mladih Kri?evaca

Student kemije i ?lan udruge K.V.A.R.K. Nikola Panduri? postao je predsjednik Savjeta mladih Grada Kri?evaca. Na ve?era?njoj osniva?koj skup?tini Savjeta za potpredsjednicu toga tijela izabrana je Ana Mu?lek, ?lanica Mlade?i DVD-a Raven. Panduri? je u pozdravnom govoru, zahvaljuju?i na izboru i povjerenju, istaknuo kako se “mi mladi borimo sami za sebe i svoje vr?njake, ?elim da i u Savjetu radimo slo?no.”Do izbora predsjednika Savjeta, koji je izabran izme?u sedam ?lanova, osniva?ku sjednicu vodio je kri?eva?ki gradona?elnik Branko Hrg, koji je savjetu za?elio uspje?an rad. Po izboru rukovodstva usvojen je i Poslovnik o radu Savjeta mladih te su se ?lanovi jedni drugima i pojedina?no predstavili.

Dogovoreno je kako ?e se, kao budu?i kolege savjetnici koji ?e djelovati na unapre?ivanju polo?aja mladih na podru?ju lokalne zajednice, za vrijeme nastupaju?ih zimskih praznika na?i i upoznati se sa svojim ulogama i zada?ama u Savjetu.

Jedna od njih bit ?e izrada i pra?enje provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade.

?lanovi kri?eva?kog Savjeta mladih imaju mandat od dvije godine, a obveza im je sastajati se jednom svaka dva mjeseca.

Iz gradske je uprave najavljeno da ?e se za tehni?ko funkcioniranje Savjeta tra?iti 20 tisu?a kuna iz gradskog prora?una.

Izvor: kz.info