Naši veći projekti

-Mirovne igre 14.04.2000. U suradnji sa antiratnom kampanjom organiziran je glazbeno kulturni doga?aj na kojem je nastupalo 10 izvo?a?a sa podru?ja Križevaca i Koprivnice, osim zabavnog programa mirovne igre mladima su ponudile i druge edukativne sadržaje: Kreativno crtanje i slikanje u?enika osnovne škole Vladimir Nazor na temu odnosi me?u spolovima (obitelj, škola, prijatelji, ljubav, mržnja, nasilje.), Performance na temu odnos me?u spolovima, Tribina na temu kako odgoj utje?e na stereotipe ponašanja u odnosima me?u spolovima.

-2000.god Eko-akcija-NEKA NA©E ©UME BUDU ?ISTE u suradnji sa Povjesnim društvom Križevci sanirano je divlje odlagalište sme?a u Gornjevinskoj šumi.

-Kalni?ke uncutarije, zabavni program namjenjen mladima organiziran sa udrugom mladih Kalnik.

-Lipanj 2000.god Mladi Križev?ani svome gradu, zabavni program organiziran u suradnji sa Otvorenim pu?kim u?ilištem i Gradskom knjižnicom Franjo Markovi?.

-2001.god. MINT mladi i nove tehnologije u suradnnji sa ZaMIRnetom.
http://www.zamirnet.hr/mint-online/html/index.php

– travanj 2001.god. G.A.D. na zraku Kulturno edukativni program namjenjen mladima u suradnji sa Gradom Križevcima

-2002.god. G.A.D. na zraku Kulturno edukativni program namjenjen mladima u suradnji sa Gradom Križevcima

-Izdavanje ?asopisa ZUK zine urbane kulture

-festival filma o ljudskim pravima program realiziran uz pomo? platforme clubture

-2003.god G.A.D. na zraku Kulturno edukativni program namjenjen mladima u suradnji sa Gradom Križevcima

-UKE urbana kultura i edukacija, Kulturno edukativni program realiziran uz pomo? platforme clubture.
http://www.clubture.org/OcjeNjivanje/NoviPrijedlozi/LokalneLinije/UrbanaKulturaiEdukacija

-2004.god G.A.D. na zraku Kulturno edukativni program namjenjen mladima u suradnji sa Gradom Križevcima

-PUS Program urbanog sela, projekt umre?avanja i kulturne raznjene izme?u Bjelovara, Labina i Križevaca, program realiziran uz pomo? platforme clubture.
http://www.clubture.org/LinijeUToku/ProgramUrbanogSelaFinal

-Sajam udruga mladih sj.zap. Hrvatske.

-Križevci bez žica, beži?no umrežavanje i komunikacija ra?unalima preko vlastite mreže.

-Svjetski dan aktivizma mladih u suradnji sa MMH

-PET AUTORA TRAžI NASLOV Knjiga proze.

-Ure?enje Kulturnog centra mladih K.V.A.R.K., projekt ure?enja prostora kojega je organizacija dobila na korištenje od Grada i koji ?e biti namjenjen mladima i programima namjenjenima mla?oj populaciji.

-Aukcija slika u korist ure?enja prostora udruge K.V.A.R.K.

-Marko i mladi Kulturno edukativan program organiziran u suradnji sa Gradom Križevcima

-Vjerska prava su i dje?ja prva, projekt na regionalnoj razini u suradnji sa Novosadskom novinarskom školom.

-K.V.A.R.K. izdavaštvo, projekt izdavanja nosa?a zvuka križeva?kih te drugih glazbenika.

-MUV Mladi u vije?ima-projekt sudjelovanja srednjoškolaca u Gradskim vije?ima kao delegati.
https://www.udruga-kvark.hr/muv

-2004-2007. Kultura aktiva projekt koji koordinira platforma Clubture i u kojem sudjeluje 13 udruga sa podru?ja Hrvatske (Drugo more, Metamedij, Labin art expres, art radionica Lazareti, Koalicija udruga mladih, agencija za informiranje, K.V.A.R.K., Doma?i, Akcija za civilnu transparentnost, Multimedijalni institut, Blok, Kontenjer, URK). Projekt obuhva?a viš aktivnosti: Utjecaj na formiranje transparentnih modela kulturnih politika u gradovima i županijama, THINK TANK (mapiranje i situacija u lokalnim upravama, provo?enje detaljnog i široko obuhvatnog istraživanja o izvaninstitucionalnoj civilnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj, me?unarodne konferencije i skupovi, izdava?ka djelatnost), Kultura info (temeljna svrha je uspostavljanje vidljivog, koordiniranog i koncentriranog mjesta informiranja), Programska razmjena, Organizers ii residence program ( ?lanovi organizacija odlaze u druge organizacije raditi kao asistenti pri to?no definiranim poslovima koje kasnije koriste u radu svojih organizacija)

-Culture shock- Kulturno edukativan projekt ostvaren u suradnji sa udrugom POINT i realiziran preko platforme Clubture
http://www.clubture.org/OcjeNjivanje/OcjenjivanjeCetvrtiKrug/CultureShock

K.V.A.R.K. su do sada financijski podržali

CNF-CEE Co operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe

Care international

IOD-H Institut otvoreno društvo

Norveška ambasada

CMS Centar za mirovne studije Zagreb

Grad Križevci

Koprivni?ko-križeva?ka županija

Zaklada za razvoj civilnog društva

Ministarstvo kulture

Ured za kulturu grada Zagreba

European Cultural Foundation

EUROPAN UNION – Delegation of the European commission to the Republic of Croatia

Austrijski kulturni forum

Zavod za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva, Zagreb

Firme i poduzetnici: Vodotehna, ljekarna ©amuga, Nataša, Petrix, Scena.hr, Spektar, ArtScript, Linea-Nera, IMPROM, POLIMEN, Tempera, Mlinar, ART media, Latino, Kraš d.o.o., Prhko Križevci, Kalni?ke vode, Camellia..

K.V.A.R.K. Nevladina i neprofitna organizacija

Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture, skraćeno K.V.A.R.K., nevladina je i neprofitna udruga građana osnovana sa svrhom uzajamnog pomaganja, podržavanja u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Svi zajednički i pojedinačni ciljevi koje promiče Udruga usmjereni su ka razvoju nezavisnog kulturnog i umjetničkog izražavanja, civilne scene, uključivanju mladih u kreiranje iste.
Osnovani smo 05.05.2000. godine.
Udruga djeluje s ciljem promicanja slobodnog kreativnog i kulturnog izražavanja, te promicanja vrijednosti građanskog društva u Hrvatskoj i šire.


– Okuplja mlade, neafirmirane i afirmirane likovne, književne, glazbene i ine stvaraoce.
– Različitim akcijama upoznaje javnost s radom svojih članova, te s radom kulturnih stvaralaca i drugih srodnih udruga.
– Organizira izložbe, javne tribine, predavanja, radionice, predstave, glazbena i sportska događanja.
– Upoznaje javnost sa svojim radom putem medija.
– Izdaje publikacije i periodike sa sadržajem iz područja svoje djelatnosti.

 

K.V.A.R.K. kontakt

Udruga K.V.A.R.K.

Koprivnička 70.
48260 Križevci
HRVATSKA

OIB: 91026826200

tel/fax: +385(0)48 711073
email: 

Upravni odbor:

Admir Sinani predsjednik

Krešimir Pavičić, član

Danijel ©aško, član

Martina Bujan Knapić, član

 

Izvršni direktor udruge:

Saša Lončarić

 

Klub kulture

Mažuranićev trg 1
48260 Križevcitel/fax: +385(0)48 711073
E-mail: 

Prijavnica za volontere


MUV Mladi u vije?ima

komisija za odabir delegata u vije?u izabrala je slijede?e kandidate:

Rudolf Podhra?ki-Poljoprivredna ?kola
Antonio Radi?-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Nikola Panduri?-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Tihomir Grgani?-Ivan Seljanec
Kristina Budi?-Ivan Seljanec

za ?lanove tima:

Valentina Radi?-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Sanela Hrg-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Adela Pancer-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Ivan Margeti?-Ivan Seljanec

subota 03.07.2004. god. K.V.A.R.K. info shop obrtni?ka ulica

po?etak 20:00h enter free

PROGRAM

*Predstavljanje mladih me?imurskih proznih autora i pjesnika – u zadnje dvije godine, u Me?imurju je objavljeno desetak knjiga mladih autora, i svi redom ne dobivaju dovoljno medijske pa?nje, iz raznoraznih razloga. DataArt+ studio u lipnju ?e objaviti knjigu proze i poezije dva mlada ?akove?ka autora: Sebastijana Brumeca i Igora Bakse. Njihov knji?evni izri?aj prelazi konvencionalne okvire, granice konzervatizma i u svojim performansima nikog ne ostavljaju ravnodu?nim. Uz njih poeziju i prozu ?itat ?e Niko Ganski i Patricija Kozar.
*Unpluged koncert – iste ve?eri, za vrijeme ?itanja poezije i proze, te nakon istog, svoj rad predstavili bi Igor Baksa i Samir.
*IZLO?BA fotografija mladih me?imurskih fotografa – motivi: na? grad, recikliranje, makro snimke iz prirode. Svoje radove predstavit ?e Mario Jak?i? i Kre?imir Dobrani?.
*”DaDa” Dramski studio CeZaM-a – predstavit ?e problematiku Roma u me?imurskoj ?upaniji kroz Boalovu metodu kazali?ta potla?enih, FORUM kazali?te
*Projekcija samostalnih, nemontiranih, instalacijsko-eksperimentalnih videa – prikazivanje art animacija pod temom “Auteki”, te male kompilacije humoristi?nih snimaka dru?tva i pojedinih ljudi – KaiGot Produkcija (CeZaM)

izborna skupstina udruge K.V.A.R.K.

Na tre?oj redovitoj izbornoj skup?tini Udruge K.V.A.R.K. odr?anoj 05.11.2004 god. u prostorijama Matice hrvatske u Kri?evcima izabrani su slijede?i kandidati:

– za predsjednika udruge izabran je Sa?a Lon?ari?
– za tajnika Tomislav Jakop?i?
– za podpredsjednika Sa?a ?ivkovi?
– drugi podpredsjednik je Vinko Prodan
– za blagajnika Martina Bujan

Za ?lanove nadzornog odbora izabrani su: Sergej Novosel, Dejan Lon?ar i Ognjen Petelka.

AB(C)ook MOBILE TOUR

AB(C)ookMobile Tour 2004!!!

Napomena: Radionice pocinju oko 17 h, a predavanja, projekcije i ostalo oko 20 h.

1. jedinica sadr?aja:
a) PREDSTAVLJANJE IDEJE INFOSHOPOVA – predavanje o povijesti infoshopova u svijetu, razlozi i potrebe pojavljivanja
inicijativa za pokretanje infoshopova u Hrvatskoj, prezentacija rada infoshopova na primjeru Infoshopa “Tabula rasa”
iz Cakovca, samoizdava?tvo, fanzini, nezavisne distribucije, itd…
b) PROJEKCIJA kratkog filma o alternativnim knji?nicama u Hrvatskoj (Fade In) – kratak dokumentarni film snimljen u
rujnu i listopadu ove godine, na lokacijama gdje postoje inicijative i vec realizirani projekti alternativnih knji?nica
i citaonica, u kojem je obradena tematika same ideje autonomije i integracije iste s kulturnim sadr?ajem.
Mjesto, prostor, termin:
Rijeka/Infoshop “?katula”/23. travnja**
Pula/Klub Monte Paradiso/24. travnja**
Kri?evci/Kvarkov info shop/7. svibnja
Bjelovar/Prostorije udruge/8. svibnja
?ibenik/Klub mladih/28. svibnja**
Dubrovnik/Klub/29. svibnja**

2. jedinica sadr?aja:**
a) RADIONICA recikliranja papira – prije same radionice izrade fanzina, pokazat cemo kako reciklirati papir i napraviti
karton ili papir.
b) RADIONICA izrade fanzina – fanzini su nekomercijalni, samoizdani casopisi malih naklada, i izuzetno su va?ni za
razvijanje civilnog dru?tva i civilne scene. Fanzin je publikacija napravljena od strane kolektiva ili pojedinca/ke,
koji/a se ?ele/i izraziti na jeftin, osoban, DIY nacin. Najce?ci format fanzina je A5, fotokopiran, crno-bijeli, zaklaman.
Ali ima i fanzina koji su profesionalno uredeni, tiskani u boji, sa nakladom cak do 15 000 komada. Na radionici napravit
cemo “cut and paste” fanzin, sa sadr?ajem osmi?ljenim na samoj radionici (tekstovi, stripovi,…).
c) YOU AND ME DISTRIBUCIJA – predstavljanje jedine nezavisne distribucije tiskanog materijala u Hrvatskoj, prezentacija
prodajnog asortimana distribucije (knjige, bro?ure, pamfleti, fanzini,…).
d) IZLO?BA najboljih hrvatskih fanzina – izlo?ba hrvatskih fanzina koji su najvi?e doprinjeli razvoju fanzinske scene u
Hrvatskoj u posljednjih 20 godina. Na izlo?bi ce biti predstavljeno oko 100 najboljih hrvatskih fanzina.
Mjesto, prostor, termin:
Kri?evci/Kvarkov info shop/14. svibnja
Bjelovar/Prostorije udruge/15.svibnja
Cakovec/CeZaM/22. svibnja

3. jedinica sadr?aja:
a) PREDSTAVLJANJE mladih medimurskih proznih autora i pjesnika – u zadnje dvije godine, u Medimurju je objavljeno desetak knjiga mladih autora, i svi redom ne dobivaju dovoljno medijske pa?nje, iz raznoraznih razloga. Infoshop Tabula rasa
ce u svibnju objaviti knjigu proze i poezija dva mlada cakovecka autora: Sebastijana Brumeca i Igora Bakse.
Njihov knji?evni izricaj prelazi konvencionalne okvire, granice konzervatizma i u svojim performansima nikog ne
ostavljaju ravnodu?nim.
b) UNPLUGED koncert – iste veceri, za vrijeme citanja poezije i proze, te nakon istog, svoj rad predstavio bi Igor Baxa.
c) IZLO?BA fotografija mladih medimurskih fotografa – svoje radove predstavili ce Fotografska sekcija Centra za mlade Cakovec.
d ) FORUM KAZALI?TE “DaDa” izvest ce predstavu usmjerenu rje?avanju problematike Roma u Medimurju.
e) Projekcije eksperimentalnih filmova Filmske radionice “Kaigot” iz Cakovca.
Mjesto, prostor, termin:
Bjelovar/Prostorije udruge/19. lipnja
Kri?evci/SafeHouse/20. lipnja
?ibenik/Klub mladih/25. lipnja
Dubrovnik/Klub/26. lipnja