Naši veći projekti

-Mirovne igre 14.04.2000. U suradnji sa antiratnom kampanjom organiziran je glazbeno kulturni doga?aj na kojem je nastupalo 10 izvo?a?a sa podru?ja Križevaca i Koprivnice, osim zabavnog programa mirovne igre mladima su ponudile i druge edukativne sadržaje: Kreativno crtanje i slikanje u?enika osnovne škole Vladimir Nazor na temu odnosi me?u spolovima (obitelj, škola, prijatelji, ljubav, mržnja, nasilje.), Performance na temu odnos me?u spolovima, Tribina na temu kako odgoj utje?e na stereotipe ponašanja u odnosima me?u spolovima.

-2000.god Eko-akcija-NEKA NA©E ©UME BUDU ?ISTE u suradnji sa Povjesnim društvom Križevci sanirano je divlje odlagalište sme?a u Gornjevinskoj šumi.

-Kalni?ke uncutarije, zabavni program namjenjen mladima organiziran sa udrugom mladih Kalnik.

-Lipanj 2000.god Mladi Križev?ani svome gradu, zabavni program organiziran u suradnji sa Otvorenim pu?kim u?ilištem i Gradskom knjižnicom Franjo Markovi?.

-2001.god. MINT mladi i nove tehnologije u suradnnji sa ZaMIRnetom.
http://www.zamirnet.hr/mint-online/html/index.php

– travanj 2001.god. G.A.D. na zraku Kulturno edukativni program namjenjen mladima u suradnji sa Gradom Križevcima

-2002.god. G.A.D. na zraku Kulturno edukativni program namjenjen mladima u suradnji sa Gradom Križevcima

-Izdavanje ?asopisa ZUK zine urbane kulture

-festival filma o ljudskim pravima program realiziran uz pomo? platforme clubture

-2003.god G.A.D. na zraku Kulturno edukativni program namjenjen mladima u suradnji sa Gradom Križevcima

-UKE urbana kultura i edukacija, Kulturno edukativni program realiziran uz pomo? platforme clubture.
http://www.clubture.org/OcjeNjivanje/NoviPrijedlozi/LokalneLinije/UrbanaKulturaiEdukacija

-2004.god G.A.D. na zraku Kulturno edukativni program namjenjen mladima u suradnji sa Gradom Križevcima

-PUS Program urbanog sela, projekt umre?avanja i kulturne raznjene izme?u Bjelovara, Labina i Križevaca, program realiziran uz pomo? platforme clubture.
http://www.clubture.org/LinijeUToku/ProgramUrbanogSelaFinal

-Sajam udruga mladih sj.zap. Hrvatske.

-Križevci bez žica, beži?no umrežavanje i komunikacija ra?unalima preko vlastite mreže.

-Svjetski dan aktivizma mladih u suradnji sa MMH

-PET AUTORA TRAžI NASLOV Knjiga proze.

-Ure?enje Kulturnog centra mladih K.V.A.R.K., projekt ure?enja prostora kojega je organizacija dobila na korištenje od Grada i koji ?e biti namjenjen mladima i programima namjenjenima mla?oj populaciji.

-Aukcija slika u korist ure?enja prostora udruge K.V.A.R.K.

-Marko i mladi Kulturno edukativan program organiziran u suradnji sa Gradom Križevcima

-Vjerska prava su i dje?ja prva, projekt na regionalnoj razini u suradnji sa Novosadskom novinarskom školom.

-K.V.A.R.K. izdavaštvo, projekt izdavanja nosa?a zvuka križeva?kih te drugih glazbenika.

-MUV Mladi u vije?ima-projekt sudjelovanja srednjoškolaca u Gradskim vije?ima kao delegati.
https://www.udruga-kvark.hr/muv

-2004-2007. Kultura aktiva projekt koji koordinira platforma Clubture i u kojem sudjeluje 13 udruga sa podru?ja Hrvatske (Drugo more, Metamedij, Labin art expres, art radionica Lazareti, Koalicija udruga mladih, agencija za informiranje, K.V.A.R.K., Doma?i, Akcija za civilnu transparentnost, Multimedijalni institut, Blok, Kontenjer, URK). Projekt obuhva?a viš aktivnosti: Utjecaj na formiranje transparentnih modela kulturnih politika u gradovima i županijama, THINK TANK (mapiranje i situacija u lokalnim upravama, provo?enje detaljnog i široko obuhvatnog istraživanja o izvaninstitucionalnoj civilnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj, me?unarodne konferencije i skupovi, izdava?ka djelatnost), Kultura info (temeljna svrha je uspostavljanje vidljivog, koordiniranog i koncentriranog mjesta informiranja), Programska razmjena, Organizers ii residence program ( ?lanovi organizacija odlaze u druge organizacije raditi kao asistenti pri to?no definiranim poslovima koje kasnije koriste u radu svojih organizacija)

-Culture shock- Kulturno edukativan projekt ostvaren u suradnji sa udrugom POINT i realiziran preko platforme Clubture
http://www.clubture.org/OcjeNjivanje/OcjenjivanjeCetvrtiKrug/CultureShock