[croatian]U utorak o ameri?koj kulturnoj razmjeni mladih[/croatian][english]U utorak o ameri?koj kulturnoj razmjeni mladih[/english]

[croatian] U utorak o ameri?koj kulturnoj razmjeni mladih

 
 

BHV Education iz Zagreba, u suradnji s Klubom kulture Kri?evci, organizira predstavljanje programa Au Pair u SAD-u, u utorak 27. svibnja u prostorijama kluba s pocetkom u 16.30 sati. Rije? je o programu namijenjenom mladim ljudima od 18 do 26 godina, koji ?ele provesti 12 mjeseci u SAD-u u ameri?kim obiteljima u kojima ?e ?uvati djecu. Za 45 sati rada tjedno, osiguran je smje?taj i hrana, pla?ena povratna karta do Amerike, tjedni d?eparac od 177 ameri?kih dolara, ?to iznosi preko 8000 dolara godi?nje, te osiguranje i poha?anje te?aja na lokalnom fakultetu, prema odabranom gradu ili regiji sjevernoameri?kog kontinenta. Cijena programa Au Pair je 800 €, koje polaznik pla?a izravno ameri?kom partneru, a pod pokroviteljstvom State Departmenta, izjavila je za Kri?evci.info Ana Nahod, promotorica iz BHV Educationa. Osim navedenog, program uklju?uje i ?etverodnevnu orijentaciju u New Yorku te dva tjedna godi?njeg odmora. Uz Au Pair, predstavit ?e se i druge mogu?nosti obrazovanja i rada u inozemstvu u organizaciji BHV Educationa.

[/croatian]
[english] U utorak o ameri?koj kulturnoj razmjeni mladih


BHV Education iz Zagreba, u suradnji s Klubom kulture Kri?evci, organizira predstavljanje programa Au Pair u SAD-u, u utorak 27. svibnja u prostorijama kluba s pocetkom u 16.30 sati. Rije? je o programu namijenjenom mladim ljudima od 18 do 26 godina, koji ?ele provesti 12 mjeseci u SAD-u u ameri?kim obiteljima u kojima ?e ?uvati djecu. Za 45 sati rada tjedno, osiguran je smje?taj i hrana, pla?ena povratna karta do Amerike, tjedni d?eparac od 177 ameri?kih dolara, ?to iznosi preko 8000 dolara godi?nje, te osiguranje i poha?anje te?aja na lokalnom fakultetu, prema odabranom gradu ili regiji sjevernoameri?kog kontinenta. Cijena programa Au Pair je 800 €, koje polaznik pla?a izravno ameri?kom partneru, a pod pokroviteljstvom State Departmenta, izjavila je za Kri?evci.info Ana Nahod, promotorica iz BHV Educationa. Osim navedenog, program uklju?uje i ?etverodnevnu orijentaciju u New Yorku te dva tjedna godi?njeg odmora. Uz Au Pair, predstavit ?e se i druge mogu?nosti obrazovanja i rada u inozemstvu u organizaciji BHV Educationa.

[/english]

[croatian]Radionice programa JAKO[/croatian][english]Radionice programa JAKO[/english]

[croatian]

 

U sklopu programa JAKO organiziramo kratke interaktivne radionice sa temama: sastanak, pregovaranje, intervjuiranje i prezentacija ,organizirane za predstavnike civilnog sektora. Sudjelovanje na radionicama je besplatno.

Radionice ?e se odr?ati 09., 15., i 23. travnja, i 07. svibnja 2008. godine u prostoru Kluba kulture udruge K.V.A.R.K., Ma?urani?ev trg 1., Kri?evci

Radionica se provodi u sklopu Programa ja?anja kapaciteta organizacija civilnoga dru?tva – Program JAKO kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru?tva a provodi se u Koprivni?ko-kri?eva?koj Bjelovarsko-bilogorskoj i Me?imurskoj i Vara?dinskoj ?upaniji.

09.04.2008. Srijeda-Prezentacija:cilj radionice je osposobiti korisnike sa poznavanjem osnovnih vje?tina kvalitetne pripreme prezentacije, materijala, prostora i tehni?kih pomagala kojima ?emo se slu?iti pri izradi i pripremi te samoj prezentaciji.

15.04.2008. Utorak-Sastanak: cilj radionice je priprema i organiziranje istog te kvalitetno vo?enje i participacija na istom. Sudionici ?e biti upoznati sa osnovnim vje?tinama vo?enja i participativnog sudjelovanja na sastanku.

23.04.2008. Srijeda- Pregovaranje: na radionici ?e se obra?ivati osnovne pregovara?ke taktike koje su prvenstveno vezane uz eti?ne, ali i neeti?ne metode pregovaranja. Cilj ove radionice je osposobiti korisnika za prepoznavanje pregovara?kih taktika i kvalitetno snala?enje u istima.

07.05.2008. Srijeda-Intervjuiranje: na navedenoj radionici sudionici ?e biti upoznati sa osnovama intervjua. Prvi dio radionice biti ?e usmjeren na vo?enje intervjua dok drugi na samo intervjuiranje i osposobljavanje participanata za intervju. Va?no je napomenuti da ova je radionica namijenjena fizi?kim osobama i predstavnicima poslovnog sektora, a ne samo aktivistima civilnog dru?tva i ?lanovima nevladinih organizacija.

[/croatian]
[english]

U sklopu programa JAKO organiziramo kratke interaktivne radionice sa temama: sastanak, pregovaranje, intervjuiranje i prezentacija ,organizirane za predstavnike civilnog sektora. Sudjelovanje na radionicama je besplatno.

Radionice ?e se odr?ati 09., 15., i 23. travnja, i 07. svibnja 2008. godine u prostoru Kluba kulture udruge K.V.A.R.K., Ma?urani?ev trg 1., Kri?evci

Radionica se provodi u sklopu Programa ja?anja kapaciteta organizacija civilnoga dru?tva – Program JAKO kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru?tva a provodi se u Koprivni?ko-kri?eva?koj Bjelovarsko-bilogorskoj i Me?imurskoj i Vara?dinskoj ?upaniji.

09.04.2008. Srijeda-Prezentacija:cilj radionice je osposobiti korisnike sa poznavanjem osnovnih vje?tina kvalitetne pripreme prezentacije, materijala, prostora i tehni?kih pomagala kojima ?emo se slu?iti pri izradi i pripremi te samoj prezentaciji.

15.04.2008. Utorak-Sastanak: cilj radionice je priprema i organiziranje istog te kvalitetno vo?enje i participacija na istom. Sudionici ?e biti upoznati sa osnovnim vje?tinama vo?enja i participativnog sudjelovanja na sastanku.

23.04.2008. Srijeda- Pregovaranje: na radionici ?e se obra?ivati osnovne pregovara?ke taktike koje su prvenstveno vezane uz eti?ne, ali i neeti?ne metode pregovaranja. Cilj ove radionice je osposobiti korisnika za prepoznavanje pregovara?kih taktika i kvalitetno snala?enje u istima.

07.05.2008. Srijeda-Intervjuiranje: na navedenoj radionici sudionici ?e biti upoznati sa osnovama intervjua. Prvi dio radionice biti ?e usmjeren na vo?enje intervjua dok drugi na samo intervjuiranje i osposobljavanje participanata za intervju. Va?no je napomenuti da ova je radionica namijenjena fizi?kim osobama i predstavnicima poslovnog sektora, a ne samo aktivistima civilnog dru?tva i ?lanovima nevladinih organizacija.[/english]

[croatian]CSF 2008[/croatian]

[croatian]Kao i pro?le tri godine, tako i ove, udruge P.O.I.N.T. i K.V.A.R.K. organiziraju Culture Shock festival. Za razliku od pro?lih godina, ove godine ?e se odr?avati u o?ujku. Vi?e o samom festivalu, svim doga?anjima mo?ete saznati na stranici festivala www.c-shock.org[/croatian]

[croatian]Udruga K.V.A.R.K. obnovila ugovor o kori?tenju Kluba kulture[/croatian]

[croatian] Na sjednici Gradskoga poglavarstva Kri?evaca, u dopuni dnevnog reda uvr?ten je zahtjev udruge K.V.A.R.K. za produljenjem ugovora s Gradom o kori?tenju prostora Kluba kulture, sa sada?njih osam na deset godina. Predsjednik udruge Sa?a Lon?ari? ve? je naveo da se produljenje tra?i radi isplate 25.000 eura dobivenih od nizozemske zaklade CNF-CEE, za preure?enje Kluba i nabavu novih ra?unala. Uime udruge poglavarstvenicima je razloge za produljenjem podastro predsjednik gradskog Savjeta mladih Nikola Panduri?.

“Birokracija tra?i svoje i stoga je potreban aneks postoje?em ugovoru, kao uvjet da se financijska sredstva koja je K.V.A.R.K. dobio doista realiziraju. Novac ?e se ulo?iti u postavljanje galerije u razini prozora u Klubu, ?ime bi se dobila nova razina za odvijanje programa. Gore ?emo postaviti i ra?unala koja ?e se mo?i koristiti za besplatno kori?tenje interneta i igraonicu.”

Panduri? je istaknuo da ?e se dio sredstava utro?iti i na dodatnu zvu?nu opremu kao i na kupnju tiskarskog stroja, s kojim bi djelatnost izrade plakata i ostalih marketin?kih materijala bila u potpunosti u nadle?nosti udruge.
Dovr?etak radova na monta?i klupske galerije najavljen je za Dan grada za dva mjeseca.

Dosada?nji ugovor o kori?tenju prostora K.V.A.R.K. i Grad Kri?evci potpisali su 2005. godine i traje do 2015., no, kako je za nova sredstva iz Nizozemske potreban novi ugovor o kori?tenju prostora bez naknade minimalno deset godina, tako je u aneksu ugovora predlo?eno produljenje do 2018. godine. Poglavarstvenici su to jednoglasno prihvatili, pa je odre?eno da novi ugovor traje od 20.2.2008. do 20.2.2018. godine.

Lon?ari? isti?e da s novim ure?enjem prostora Klub kulture doista postaje Multimedijalni kulturni centar u Kri?evcima.

k?.info[/croatian]

Natje?aj za voditelja Info to?ke

Udruga K.V.A.R.K. raspisuje natje?aj za POSAO na radnom mj. voditelja Infoto?ke u Klubu kulture (ugovor o radu do 31.12.08. na pola radnog vremena).

Tra?e se osobe sa komunikativnim sposobnostima, potrebno je znanje radara?unalu.

Prednost imaju osobe sa iskustvom o radu u civilnom dru?tvu i slu?e se stranim jezicima (prednost Engleski jezik).

Vi?e informacija mo?ete saznati u Klubu kulture radnim danom od 11:00 do15:00 h ili na email: , tel: 711 073

Svoje prijave sa ?ivotopisima, ?aljite na mail adresu ili na K.V.A.R.K. Koprivni?ka 70. 48260 Kri?evci zaklju?no do 01.02.2008. godine.

Nikola Panduri? predsjednik Savjeta mladih Kri?evaca

Student kemije i ?lan udruge K.V.A.R.K. Nikola Panduri? postao je predsjednik Savjeta mladih Grada Kri?evaca. Na ve?era?njoj osniva?koj skup?tini Savjeta za potpredsjednicu toga tijela izabrana je Ana Mu?lek, ?lanica Mlade?i DVD-a Raven. Panduri? je u pozdravnom govoru, zahvaljuju?i na izboru i povjerenju, istaknuo kako se “mi mladi borimo sami za sebe i svoje vr?njake, ?elim da i u Savjetu radimo slo?no.”Do izbora predsjednika Savjeta, koji je izabran izme?u sedam ?lanova, osniva?ku sjednicu vodio je kri?eva?ki gradona?elnik Branko Hrg, koji je savjetu za?elio uspje?an rad. Po izboru rukovodstva usvojen je i Poslovnik o radu Savjeta mladih te su se ?lanovi jedni drugima i pojedina?no predstavili.

Dogovoreno je kako ?e se, kao budu?i kolege savjetnici koji ?e djelovati na unapre?ivanju polo?aja mladih na podru?ju lokalne zajednice, za vrijeme nastupaju?ih zimskih praznika na?i i upoznati se sa svojim ulogama i zada?ama u Savjetu.

Jedna od njih bit ?e izrada i pra?enje provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade.

?lanovi kri?eva?kog Savjeta mladih imaju mandat od dvije godine, a obveza im je sastajati se jednom svaka dva mjeseca.

Iz gradske je uprave najavljeno da ?e se za tehni?ko funkcioniranje Savjeta tra?iti 20 tisu?a kuna iz gradskog prora?una.

Izvor: kz.info