[croatian]Udruga K.V.A.R.K. obnovila ugovor o kori?tenju Kluba kulture[/croatian]

[croatian] Na sjednici Gradskoga poglavarstva Kri?evaca, u dopuni dnevnog reda uvr?ten je zahtjev udruge K.V.A.R.K. za produljenjem ugovora s Gradom o kori?tenju prostora Kluba kulture, sa sada?njih osam na deset godina. Predsjednik udruge Sa?a Lon?ari? ve? je naveo da se produljenje tra?i radi isplate 25.000 eura dobivenih od nizozemske zaklade CNF-CEE, za preure?enje Kluba i nabavu novih ra?unala. Uime udruge poglavarstvenicima je razloge za produljenjem podastro predsjednik gradskog Savjeta mladih Nikola Panduri?.

“Birokracija tra?i svoje i stoga je potreban aneks postoje?em ugovoru, kao uvjet da se financijska sredstva koja je K.V.A.R.K. dobio doista realiziraju. Novac ?e se ulo?iti u postavljanje galerije u razini prozora u Klubu, ?ime bi se dobila nova razina za odvijanje programa. Gore ?emo postaviti i ra?unala koja ?e se mo?i koristiti za besplatno kori?tenje interneta i igraonicu.”

Panduri? je istaknuo da ?e se dio sredstava utro?iti i na dodatnu zvu?nu opremu kao i na kupnju tiskarskog stroja, s kojim bi djelatnost izrade plakata i ostalih marketin?kih materijala bila u potpunosti u nadle?nosti udruge.
Dovr?etak radova na monta?i klupske galerije najavljen je za Dan grada za dva mjeseca.

Dosada?nji ugovor o kori?tenju prostora K.V.A.R.K. i Grad Kri?evci potpisali su 2005. godine i traje do 2015., no, kako je za nova sredstva iz Nizozemske potreban novi ugovor o kori?tenju prostora bez naknade minimalno deset godina, tako je u aneksu ugovora predlo?eno produljenje do 2018. godine. Poglavarstvenici su to jednoglasno prihvatili, pa je odre?eno da novi ugovor traje od 20.2.2008. do 20.2.2018. godine.

Lon?ari? isti?e da s novim ure?enjem prostora Klub kulture doista postaje Multimedijalni kulturni centar u Kri?evcima.

k?.info[/croatian]