[croatian]Radionice programa JAKO[/croatian][english]Radionice programa JAKO[/english]

[croatian]

 

U sklopu programa JAKO organiziramo kratke interaktivne radionice sa temama: sastanak, pregovaranje, intervjuiranje i prezentacija ,organizirane za predstavnike civilnog sektora. Sudjelovanje na radionicama je besplatno.

Radionice ?e se odr?ati 09., 15., i 23. travnja, i 07. svibnja 2008. godine u prostoru Kluba kulture udruge K.V.A.R.K., Ma?urani?ev trg 1., Kri?evci

Radionica se provodi u sklopu Programa ja?anja kapaciteta organizacija civilnoga dru?tva – Program JAKO kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru?tva a provodi se u Koprivni?ko-kri?eva?koj Bjelovarsko-bilogorskoj i Me?imurskoj i Vara?dinskoj ?upaniji.

09.04.2008. Srijeda-Prezentacija:cilj radionice je osposobiti korisnike sa poznavanjem osnovnih vje?tina kvalitetne pripreme prezentacije, materijala, prostora i tehni?kih pomagala kojima ?emo se slu?iti pri izradi i pripremi te samoj prezentaciji.

15.04.2008. Utorak-Sastanak: cilj radionice je priprema i organiziranje istog te kvalitetno vo?enje i participacija na istom. Sudionici ?e biti upoznati sa osnovnim vje?tinama vo?enja i participativnog sudjelovanja na sastanku.

23.04.2008. Srijeda- Pregovaranje: na radionici ?e se obra?ivati osnovne pregovara?ke taktike koje su prvenstveno vezane uz eti?ne, ali i neeti?ne metode pregovaranja. Cilj ove radionice je osposobiti korisnika za prepoznavanje pregovara?kih taktika i kvalitetno snala?enje u istima.

07.05.2008. Srijeda-Intervjuiranje: na navedenoj radionici sudionici ?e biti upoznati sa osnovama intervjua. Prvi dio radionice biti ?e usmjeren na vo?enje intervjua dok drugi na samo intervjuiranje i osposobljavanje participanata za intervju. Va?no je napomenuti da ova je radionica namijenjena fizi?kim osobama i predstavnicima poslovnog sektora, a ne samo aktivistima civilnog dru?tva i ?lanovima nevladinih organizacija.

[/croatian]
[english]

U sklopu programa JAKO organiziramo kratke interaktivne radionice sa temama: sastanak, pregovaranje, intervjuiranje i prezentacija ,organizirane za predstavnike civilnog sektora. Sudjelovanje na radionicama je besplatno.

Radionice ?e se odr?ati 09., 15., i 23. travnja, i 07. svibnja 2008. godine u prostoru Kluba kulture udruge K.V.A.R.K., Ma?urani?ev trg 1., Kri?evci

Radionica se provodi u sklopu Programa ja?anja kapaciteta organizacija civilnoga dru?tva – Program JAKO kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru?tva a provodi se u Koprivni?ko-kri?eva?koj Bjelovarsko-bilogorskoj i Me?imurskoj i Vara?dinskoj ?upaniji.

09.04.2008. Srijeda-Prezentacija:cilj radionice je osposobiti korisnike sa poznavanjem osnovnih vje?tina kvalitetne pripreme prezentacije, materijala, prostora i tehni?kih pomagala kojima ?emo se slu?iti pri izradi i pripremi te samoj prezentaciji.

15.04.2008. Utorak-Sastanak: cilj radionice je priprema i organiziranje istog te kvalitetno vo?enje i participacija na istom. Sudionici ?e biti upoznati sa osnovnim vje?tinama vo?enja i participativnog sudjelovanja na sastanku.

23.04.2008. Srijeda- Pregovaranje: na radionici ?e se obra?ivati osnovne pregovara?ke taktike koje su prvenstveno vezane uz eti?ne, ali i neeti?ne metode pregovaranja. Cilj ove radionice je osposobiti korisnika za prepoznavanje pregovara?kih taktika i kvalitetno snala?enje u istima.

07.05.2008. Srijeda-Intervjuiranje: na navedenoj radionici sudionici ?e biti upoznati sa osnovama intervjua. Prvi dio radionice biti ?e usmjeren na vo?enje intervjua dok drugi na samo intervjuiranje i osposobljavanje participanata za intervju. Va?no je napomenuti da ova je radionica namijenjena fizi?kim osobama i predstavnicima poslovnog sektora, a ne samo aktivistima civilnog dru?tva i ?lanovima nevladinih organizacija.[/english]