UKLJUCI SE

INFO

Pozivamo sve zainteresirane za suradnju na Internet portalu www.ukljucise.org.

Portal je namijenjen objavljivanju vijesti, ?lanaka i razgovora o projektima i aktivnostima koji omogu?uju sudjelovanje gra?anki i gra?ana. Jedini kriterij je da vijest nije samo informacija, nego i poziv na sudjelovanje.

Sura?ivati na portalu mo?ete:
– otvaranjem korisni?kog ra?una i objavljivanjem vijesti, ?lanaka, prijevoda interview-a…
– prijavljivanjem na natje?aje za pla?ene suradnike/novinare portala
– slanjem linkova, bannera i drugih promotivnih materijala
– slanjem informacija o doga?anjima, ili poziva za sudjelovanje u va?im aktivnostima
– objavljivanjem ideja za projekte, knji?evnih tekstova, oglasa, pokretanjem diskusija, dijeljenjem elektronskig kniga ili bilo ?ime na uklju?ise.TamTam-u
– sudjelovanjem u anketama ili provo?enjem vlastitih istra?ivanja pomo?u sustava anketa
– pokretanjem nagradnih igara, natje?aja, promocija i drugih marketin?kih aktivnosti
– objavljivanjem informacija iz svoje regije, zajednice, grada, sela obitelji ili kruga prijatelja; otvaranjem novih stranica i pokretanjem novih Internet-projekata koji omogu?uju sudjelovanje

POVIJEST

www.ukljucise.org je nastao iz poku?aja da se izrada Nacionalnog Programa Djelovanja za Mlade u Hrvatskoj pretvori u participativan proces, u kojem mogu sudjelovati oni na koje se dokument odnosi. Nakon kampanje kroz koju smo sakupili 1736 reakcija na program, odlu?ili smo nastaviti s portalom da omogu?imo i sudjelovanje u provedbi programa, ali i da stvorimo javni prostor za sudjelovanje u odlu?ivanju, na razli?itim razinama.

KONTEKST

Iako je inicijativa za www.ukljucise.org krenula iz civilnih organizacija, tekstovi koje objavljujemo nisu ograni?ene na «NVO svijet», ve? donosimo vijesti i iz dr?avnih institucija, gospodarstva, neformalnih i pojedina?nih inicijativa…

www.ukljucise.org je portal koji prvenstveno ?eli uklju?iti u aktivnosti i dono?enje odluka ljude koji ne rade u udrugama.

www.ukljucise.org je projekt koji provode Centar za mirovne studije i Multimedijalni institut, a podr?ava ga Dr?avni zavod za za?titu obitelji, materinstva i mlade?i.

Javite se za suradnju na , ili na:

(urednik)

ili pro?itajte HELP na www.ukljucise.org)