Irina Bojko danas izla?e u ‘Galeriji K’

Galerija K naziv je izlo?benog prostora Kluba kulture koji ovaj mjesec, nakon izlo?be Darka Marki?a, ugo??uje i mladu kri?eva?ku slikaricu Irinu Bojko. Njena izlo?ba pod nazivom “01lice” druga je u okviru ovogodi?njeg festivala Culture Shock. Bojko je studentica tre?e godine produkt dizajna na Arhitektonskom fakultetu, a crtanjem i slikanjem bavi se jo? od osnovne ?kole i te?ajeva prof. Zorana Homena i mr.sc. Zdenka Baloga. ?lanica je Kri?eva?kog likovnog kruga s kojima je vi?e puta izlagala, a samostalno dva puta u knji?nici Gimnazije u Kri?evcima. Irinina lica, osobna ili simbolska, netremice nas gledaju, izazivaju?i nas na komunikaciju, ka?e mr. Balog u predgovoru izlo?be. ?elite li saznati ne?to vi?e o autori?inom istra?ivanju prozora ljudske du?e, posjetite.
Otvorenje izlo?be: 20:00h, + blues ve?er
Vi?e informacija na www.krizevci.info