Po?tovani ljubitelji likovne umjetnosti !
U ime Kreativnog veznika alternativnog razvoja kulture obavje?tavamo vas o na?oj akciji kojom ?elimo prikupiti sredstva za ureenje Kulturnog centra mladi.
Kao ?to joj ime govori udruga se bavi popularizacijom i razvojem razliitih kulturnih i subkulturnih izraza meu mladima.
Organizirali smo ve mno?tvo dogaaja (koncerti, izlo?be, radio
-nice, predavanja…) jer smatramo iako je na? grad, grad kulture da u na?oj sredini treba razvijati kulturu i meu mladima.
Pitanje mladih i pitanje kreativnog izraza jo? nije na prvom mjestu u na?em dru?tvu zbog raznoraznih razloga, a veinom zbog ekonomskih. Svi smo svjedoci da mlaa populacija na?eg grada sve vi?e vremena provodi na ulici gdje su podlo?ni raznim veinom negativnim utjecajima.
Ovom aukcijom i jo? nekim akcijama Udruga K.V.A.R.K. ?eli omoguiti sebi i svim kreativnim mladim sugraanima ureenje prostora koji joj je dodijeljen od grada.Prostor se nalazi u
Hrvatskom domu ( u prostorijama biv?e streljane).
Na poziv za donaciju slika velikodu?no se odazvalo tridesetak autora iz Kri?evaca, Koprivnica i Zagreba je doniralo svoja djela.
Djela koja e biti ponuena na aukciji imaju razliite i stilske i tehnike odrednice.
Stilski se radovi kreu od klasinog realistikog izraza pa do suvremenih tendencija u slikarstvu.
Kao ?to je ve napomenuto slike su donirali autori iz razliitih gradova od lanova Kri?evakog likovnog kruga do mladih kri?evakih snaga. Svojom velikodu?no?u su se istakli i koprivniki slikari,te nekoliko mlaih autora iz Zagreba.
Zhvalnost treba iskazati i pojedincima koji su pomogli pri realizaciji ove aukcije, gospoi Konjai, gospodinu ?poljara,
gospdinu Nervi,i gospodinu Dvor?aku koji su potpomogli opremanje slika.Zahvalni smo i gosp. Maeku koji nam je velikodu?no ustupio dvoranu hotela Kalnik, i naravno gopo. ataj zbog medijske potpore.
Dalje u ovom nabrajanju treba spomenuti i voditelje na?e aukcije
maladog glumca iz Zagreba Kristijana Ugrinu, pa na? glas na B.B.R.-u Vladu Sokaa, i naravno na?eg poznatog slikara Zorana Homena. Svima udruga duguje veliku zahvalnost na njihovoj potpori.Uz aukciju udruga je pripremila program kojim e prezentirati svoja nastojanja.Novana sredstva e se uplaivati na broj ?iro rauna 2360000-1101548936 matini broj. 1527126, a cijena ulaznice e biti 10 kuna.
Kako bi uspije?no ostvarili na?a nastojanja nadamo se i oekujemo Va?u pomo na kojoj se unaprijed zahvaljujem.

Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture