Osnovana podru?nica K.V.A.R.K.-a u Koprivnici

U utorak 31.01.2006. u Koprivnici je osnovana podru?nica udruge K.V.A.R.K. na kojoj je prisustvovalo 11 koprivni?kih kvarkovaca. Za predstavnika podru?nice izabran je Igor Vuk. Podru?nica ?e koordinirati alternativnom knji?nicom u sklopu doma mladih u Koprivnici, organizirati projekcije, promocije, radionice, koncerte te pisati i izvje?tavati o svom radu i radu koprivni?ke scene u ZUK-u. Od ve?ih projekata planira se ljetni festival na ?oderici koji bi osim koncerata u ve?ernjim satima preko dana nudio i razne radionice.