Nakon pauze – nastavak

?alimo se, pauze nije ni bilo. Nekoliko nas cijelo vrijeme ne?to radi, ali na?alost, financije su bitan faktor koji nas usporava u na?im nastojanjima da mre?u uvedemo ?to prije. Ipak, nakon ovoliko vremena red je da ka?emo ?to smo napravili i ?to radimo.

Recimo za po?etak da smo kona?no dobili dozvolu za postavljanje antene na neboder i ovom prilikom ?elim zahvaliti stanarima zgrade na susretljivosti. No, sad su pojavile neke druge opcije, s obzirom da “Zajednica Tehni?ke Kulture grada Kri?evaca” ve? ima postavljenu svoju antenu i Access Point na doti?nome koja je u testnoj fazi, pa smo trenutno s njima u pregovoru oko spajanja na?e i njihove mre?e u jednu jedinstvenu. Ako se to desi, tada bismo svoj Ap s pripadaju?om antenom stavili na Kosov Breg, tj. Koprivni?ku ulicu otkuda bismo omogu?ili spajanje ?lanovima s podru?ja dijela centra grada, ?umarije, gornjeg grada i Majurca.

Oprema, odnosno Ap bi trebao biti nabavljen jo? ovog tjedna. Zasad nismo sigurni ?to kupiti, Ap sa b-plus ili g standardom. Interni pregovori su u toku.. ;)

Antena se trenutno nalazi u fazi izrade, to?nije, unutar Autocada, nadamo se da ?e uskoro biti gotova. Vi?e vijesti o cijelome projektu saznajte idu?i tjedan.