12 godina udruge K.V.A.R.K.

[croatian]Prije dvanaest godina, to?nije 05.05.2000., rodila se jedna gra?anska inicijativa koja je izrasla u organizaciju koju danas znate. Kao svi po?eci i naš je bio skroman i pun snova da bi se danas, tucet ljeta kasnije, udruga K.V.A.R.K. mogla nazvati jednom od najaktivnijih udruga u Križevcima.

Kroz sve ove godine udruga je njegovala alternativnu kulturnu scenu organiziraju?i razne doga?aje poput kazališnih predstava, sportskih doga?anja, koncerata, likovnih izložaba, festivala, projekcija, edukacija, tribina… Zahvaljuju?i našim korisnicima i gra?anima, uspjeli smo izgraditi kvalitetnu organizaciju koja svoju zahvalnost iskazuje putem kulturnog festivala koji nosi naziv Culture Shock, u partnerstvu sa udrugom P.O.I.N.T. iz Križevaca. Ove 2012. godine, osmi Culture Shock Festival hranio je umjetnoš?u ‘gladne’ gra?ane ?ak puna dva mjeseca i to uz pomo? najve?ih imena na sceni.

Imaju?i u vidu nove glazbenike, bendove i nove smjerove u glazbi, udruga pokre?e Skaville festival koji je usmjeren ka promociji ska glazbe i ska umjetnika na podru?ju Europe. 2012. godine održat ?e se šsti po redu festival i nadamo se nikako ne i zadnji.

Zahvaljuju?i potpori Grada Križevaca, udruga djeluje u prostoru klupskih dimenzija gdje se odvijaju razni kulturni, zabavni i edukativni programi ali i Infoto?ka stvorena za pružanje informacija/savjeta vezano uz civilno društvo. Grade?i svoje resurse, udruga je došla do nivoa gdje možemo pružiti podršku drugim organizacijama u razvoju i tako pridonijeti ja?anju njihovih kapaciteta. U tome uspijevamo ve? petu godinu za redom preko Programa JAKO u partnerstvu sa Autonomnim centrom ACT iz ?akovca.

Kao udruga za mlade svjesni smo i svoje obveze prema mladima našg grada i stoga pokre?emo Projekt Edukacije i Nadopune Znanja (P.E.N.) gdje našim školarcima nudimo besplatne instrukcije iz matematike, fizike, kemije i engleskog jezika. Rade?i sa mladima na ovaj na?in dajemo im šansu da steknu kvalitetne navike u?enja i razvijaju svoje komunikacijske vještine. U tom tonu, udruga uvi?a da se navike mladih mijenjaju sa razvojem tehnologija i od 2012. godine kre?e se sa programom “Inicijativa mladi?a – promocija rodne ravnopravnosti, nenasilnoga ponašanja i zdravih životnih stilova kod mladih muškaraca” u partnerstvu sa udrugom Status:M iz Zagreba, a koji ?e se provoditi u srednjoj školi “Ivan Seljanec” Križevci . Aktivizam, rodna ravnopravnost i mo?, diskriminacija, nasilje i ovisnosti  ?ine aktivnosti koje mladi danas polako gube ili bezrezervo ?ine dijelom svojih životnih navika.

Imaju?i na umu potrebe svojih korisnika, istraživanjem, komuniciranjem i sura?ivanjem sa raznim državnim ustanovama i institucijama, udruga se okre?e prema intenzivnom radu sa mladima i tako pomaže u razvoju kvalitetnih individua.

Nakon dvanaest godina djelovanja, udruga dolazi do najvišg oblika organizacije poslovanja i zapošljava troje ljudi zaduženih za nesmetani rad udruge  i multimedijalnog Kluba Kulture u Križevcima. Bitno je naglasiti da je udruga prije svega uspjela zahvaljuju?i  volonterima i njihovom požrtvovnom radu u udruzi te pozitivnom aktivisti?kom duhu koji nastojimo prepoznati i njegovati kod naših sugra?ana.

Udruga K.V.A.R.K. se zahvaljuje svima na njihovoj potpori i podršci kroz sve ove godine, a na nama je da vas i dalje animiramo, informiramo, educiramo, kulturno šokiramo, glazbeno ispunjavamo i  umjetni?ki inspiriramo :)

 

 

 

 

 

[/croatian]